Vocabulary: Cuộc sống thành thị

Vocabulary: Cuộc sống thành thị

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Vocabulary: Cuộc sống thành thị

Lý thuyết về Vocabulary: Cuộc sống thành thị

Vocabulary: Cuộc sống thành thị

 • Fabulous (adj) tuyệt vời, tuyệt diệu
 • Reliable (adj) đáng tin cậy
 • Metropolitan (adj) (thuộc về) đô thị, thủ phủ
 • Multicultural (adj) đa văn hóa
 • Variety (n) sự phong phú, đa dạng
 • Grow up (ph.v) lớn lên, trưởng thành
 • Packed (adj) chật ních người
 • Urban (adj) (thuộc) đô thị, thành thị
 • Oceania (n) châu Đại Dương
 • Medium-sized (adj) cỡ vừa, cỡ trung
 • Forbidden (adj) bị cấm
 • Easy-going (adj) thoải mái, dễ tính
 • Downtown (adj) (thuộc) trung tâm thành phố
 • Skyscraper (n) nhà cao chọc trời
 • Stuck (adj) mắc kẹt, không di chuyển được
 • Wander (v) đi lang thang
 • Affordable (adj) (giá cả) phải chăng
 • Conduct (v) thực hiện
 • Determine (v) xác định
 • Factor (n) yếu tố
 • Conflict (n) xung đột
 • Indicator (n) chỉ số
 • Asset (n) tài sản
 • Urban sprawl sự đô thị hóa
 • Index (n) chỉ số
 • Metro (n) tàu điện ngầm
 • Dweller (n) cư dân
 • Negative (adj) tiêu cực
 • For the time being: hiện thời, trong lúc này

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question. The natural ______ of Sydney include Sydney Harbour, the Royal National Park, and Bondi Beach.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta thấy động từ ‘include’ để ở dạng nguyên thể vậy nên chủ ngữ của câu phải là 1 danh từ số nhiều. Hơn nữa xét về nghiã thì ‘features’ là đáp án chính xác.

- feature (n): điểm đặc trưng

- identity (n): nhận dạng

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question. Can you tell me the most ______ district of Hanoi?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

populated (adj): đông đúc

crowd (n): đám đông

Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question. The only ______ place in this place is the Ancient Town, so don’t forget to visit it when you are here.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tính từ ‘historical’ bổ nghĩa cho danh từ ‘place’, nên đáp án ‘historical’ đúng

Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question. The Vietnamese are always ____________ and friendly, and are always welcoming you when you talk to them.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta chọn ‘warm’ - ấm áp, nồng hậu - để miêu tả tính chất của ai đó (con người)

- stunning (adj): tyuyệt vời, lộng lẫy

Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question. Singapore is the first on the list of most ______ cities in the Southeast Asia.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

- the most livable city: thành phố đáng sống nhất

- affordable (adj): phải chăng, vừa phải (về giá cả)