Pronunciation: Trọng âm của các từ ngắn trong câu

Pronunciation: Trọng âm của các từ ngắn trong câu

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Pronunciation: Trọng âm của các từ ngắn trong câu

Lý thuyết về Pronunciation: Trọng âm của các từ ngắn trong câu

Pronunciation: Trọng âm của các từ ngắn trong câu
 
 • Các từ ngắn như mạo từ (a, an, the), các từ nối (and, or), và các giới từ (at, of, to, in, from) thường không được nhấn mạnh hoặc ở dạng nhẹ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ sử dụng các từ ngắn ở dạng nhấn mạnh trong các trường hợp sau:
 • Khi các từ ngắn đó được sử dụng ở cuối câu.
  • Ví dụ: Where are you from?
 • Khi các từ ngắn đó được dùng để nhấn mạnh và sự tương phản.
  • Ví dụ: His mother said three times but he still didn’t  remember bring umbrella.
 • Khi các từ ngắn đó được dùng khi trích dẫn.
  • Ví dụ: In writing, you shouldn’t begin your sentences with ‘but’ or ‘and’ 

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘b’ được gạch chân trong từ ‘tomb’ là âm câm, các trường hợp còn lại đọc là / b /

Câu 2: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘c’ được gạch chân trong từ ‘ancient’ đọc là / ʃ /, các trường hợp còn lại đọc là / k /

Câu 3: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘s’ được gạch chân trong từ ‘blocks’ đọc là / s/; các trường hợp còn lại đọc là /z/

Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘a’ được gạch chân trong từ ‘ancient’ đọc là / æ /, các trường hợp còn lại đọc là /ei/.