Grammar: Bị động thì tương lai Mệnh đề quan hệ không hạn định

Grammar: Bị động thì tương lai Mệnh đề quan hệ không hạn định

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Grammar: Bị động thì tương lai Mệnh đề quan hệ không hạn định

Lý thuyết về Grammar: Bị động thì tương lai Mệnh đề quan hệ không hạn định

​​​​​​​Grammar: Bị động thì tương lai Mệnh đề quan hệ không hạn định

1. Bị động thì tương lai

 • Công thức: S + will + be + past participle (+ by O)
 • Ví dụ: Children will be participated in many voluntary activities.

2. Mệnh đề quan hệ không hạn định

 • Một mệnh đề quan hệ mà được đặt ngay sau một danh từ xác định và nhằm mục đích thêm thông tin được gọi là một mệnh đề quan hệ không hạn định (không xác định)
 • Ví dụ: Hanoi, which is known as famous visiting place, is the capital of Vietnam.
 • Chú ý:
  • Một mệnh đề quan hệ không hạn định:
  • Được tách biệt với mệnh đề chính bằng (các) dấu phẩy.
  • Có thể lược bỏ mà không gây ra sự nhầm lẫn.
  • Không sử dụng đại từ quan hệ ‘that’ để thay thế ‘which’ hoặc ‘who’.
 • Ví dụ: This building, which was finished last year, is the most morden construction in my hometown.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Classes will _________ in places like restaurants or supermarkets to help students get further hands-on experience.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cụm trật tự đúng: also be held, ‘also’ đứng sau trợ động từ ‘will’

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Paper books ______ e-books in school in the near future.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta chọn đáp án ‘will be replaced’ vì câu có dạng bị động thì tương lại đơn: WILL + BE + P2.

- replace (v): thay thế

Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. When put into operation, tons of cheese _________ in this factory a day.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta chọn đáp án ‘will be produced’ vì câu có dạng bị động thì tương lại đơn: WILL + BE + P2.

- put into operation: đi vào hoạt động

Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. The bridge _____________ by the end of this month.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta chọn đáp án ‘will be built’ vì câu có dạng bị động thì tương lại đơn: WILL + BE + P2.

Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. In the future, students’ academic performance _______ through exams only.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cụm trật tự đúng: will (not) + be + P2