Grammar: Câu phức (mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân - kết quả, sự nhượng bộ) Cụm động từ

Grammar: Câu phức (mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân - kết quả, sự nhượng bộ) Cụm động từ

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Grammar: Câu phức (mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân - kết quả, sự nhượng bộ) Cụm động từ

Lý thuyết về Grammar: Câu phức (mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân - kết quả, sự nhượng bộ) Cụm động từ

 

Grammar: Câu phức (mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân - kết quả, sự nhượng bộ) Cụm động từ

1. Câu phức

Trong câu phức, mệnh đề phụ thuộc có nhiều loại.

a. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ

 • Một mệnh đề phụ thuộc chỉ sự nhượng bộ bắt đầu với các liên từ phụ thuộc ‘although, though, hoặc even though’. Mệnh đề đó thể hiện một kết quả không mong muốn.

 • Ví dụ: Although houses in the Old Quarter are old fashioned they have great spiritual value.

b. Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích

 • Một mệnh đề phụ thuộc chỉ mục đích bắt đầu với các liên từ phụ thuộc ‘so that hoặc in order that’. Mệnh đề đó nói lên mục đích của hành động trong mệnh đề độc lập

 • Ví dụ: I spend 30 minutes every day to do housework in order that I can shared my mother burden.

c. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

 • Một mệnh đề phụ thuộc chỉ nguyên nhân bắt đầu với các liên từ phụ thuộc ‘because, since, hoặc as’. Mệnh đề đó trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”

 • Ví dụ: He falls asleep because he didn’t sleep last night.

d. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Một mệnh đề phụ thuộc chỉ thời gian bắt đầu với các liên từ phụ thuộc ‘when, while, before, after, as soon as, …’. Mệnh đề đó thể hiện khi nào thì hành động được miêu tả trong mệnh đề độc lập diễn ra.

 • Ví dụ: When I have spare time, I usually read scientific books.

2. Cụm động từ

 • Khái niệm: cụm động từ và một động từ kết hợp với một giới từ như là back, in, on, off, through, up, …. Khi một giới từ được thêm vào sau một động từ, cụm động từ thường có một nghĩa đặc biệt.

 • Ví dụ: Get up : thức dậy

Deal with: giải quyết vấn đề nào đó

 • Chú ý: Một động từ có thể đi kèm với 2 giới từ.

 • Ví dụ: Get on with: có mối quan hệ tốt với ai đó

Run out of: không còn thứ gì nữa

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. In my city, the central park is a place of interest _______ many people want to spend their time there.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Because/ Although + Clause (S + V), xét về nghĩa thì ‘Because’ đúng.

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. The villagers have to dry the buffalo skin under the sun ______ they make the drumheads.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

After/ Before + Clause, nhưng xét về nghĩa thì "Before’ đúng.

Dịch: Những người dân làng phải phơi khô da trâu dưới nắng mặt trời trước khi họ làm mặt trống.

Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. _________ Dong Ho paintings are simple, they reflect typical characteristics in the daily life of the Vietnamese labourers.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Despite/ In spite of/ Although: đều có nghĩa là ‘mặc dù’- dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ. Nhưng về cấu trúc thì ta dùng "V.ing/ Noun’ sau "despite/ in spite of’; và dùng mệnh đề (clause) sau ‘although’. Vậy nên ‘although’ đúng.

Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. The craftman is getting older, ______ he wants to teach younger labor in the village all the techniques of the craft.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân-kết quả: ‘the craftman is getting older- > SO he wants to...’: Người nghệ nhân ngày càng già - > vì vậy ông ấy muốn truyền lại các kĩ thuật về nghề cho lớp trẻ.

Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. My mother and I went to Tay Ho village when we were in Hue ______ we could buy some ‘bai tho’ conical hats.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích với ‘so that’: mẹ tôi và tôi đã đến làng Tây Hồ khi chúng tôi ở Huế để mà chúng ôi có thể mua vài chiếc nón bài thơ.