Pronunciation: Trọng âm của trợ động từ trong câu

Pronunciation: Trọng âm của trợ động từ trong câu

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Pronunciation: Trọng âm của trợ động từ trong câu

Lý thuyết về Pronunciation: Trọng âm của trợ động từ trong câu

Pronunciation: Trọng âm của trợ động từ trong câu

 • Các trợ động từ được kết hợp với các động từ khác để giúp hình thành thì, tâm trạng, giọng, của động từ chính. Các trợ động từ bao gồm:  be, have , do, can, shall, will, may, must, need, used (to).
 • Các trợ động từ thường không được nhận mạnh.
  • Ví dụ: Do you like cooking?
 • Tuy nhiên, một trợ động từ sẽ thường được nhấn mạnh khi:
 • Chúng được nhấn mạnh.
  • Ví dụ: I have done my homework.
 • Chúng ta thêm chúng vào để nhấn mạnh động từ chính.
  • Ví dụ: She did finish her homework last night.
 • Khi chúng được đặt ở cuối câu.
  • Ví dụ: Please send me your report as soon as you can.
 • Chúng biểu thị ý phủ định.
  • Ví dụ: I don’t like playing computer game.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

sea’ được gạch chân trong từ ‘search’ đọc là / sɜː /, các trường hợp còn lại là / si /

Câu 2: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘a’ được gạch chân trong từ ‘label’ đọc là / ei /; các trường hợp còn lại đọc là / ɔ: /

label /ˈleɪbl/

walk /wɔːk/

wall /wɔːl/

law /lɔː/

 

Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘i’ được gạch chân trong từ ‘thing’ đọc là / i /, các trường hợp còn lại đọc là / ai /

Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘ed’ được gạch chân trong từ ‘pushed’ đọc là / t /, các trường hợp còn lại đọc là / d /