Pronunciation: Ngữ điệu trong câu chứa đựng thông tin mới và thông tin đã biết

Pronunciation: Ngữ điệu trong câu chứa đựng thông tin mới và thông tin đã biết

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Pronunciation: Ngữ điệu trong câu chứa đựng thông tin mới và thông tin đã biết

Lý thuyết về Pronunciation: Ngữ điệu trong câu chứa đựng thông tin mới và thông tin đã biết

 

Pronunciation: Ngữ điệu trong câu chứa đựng thông tin mới và thông tin đã biết

 • Khi chúng ta đề cập đến điều nào đó trong hội thoại, chúng ta không phải lặp lại chính xác các từ. Trong đoạn hội thoại đó, lên giọng ở các từ/ cụm từ mà được thay thế.
 • Ví dụ:
  • A: I bought a new notebook yesterday.
  • B: Oh, I bought one too.
  • Trong đoạn hội thoại này, giọng được lên ở từ ‘one too’ vì trong ngữ cảnh này có nghĩa là ‘a new notebook’, vì thế nó là một điều đã được đề cập trước đó.
 • Trong đoạn hội thoại, chúng ta đề cập đề điều mà được đề cập đến trước đó. Điều đó là thông tin đã được biết, và giọng của chúng ta thường lên giọng ở cuối. Chúng ta cũng nói với người nghe những điều mà mà chúng ta chưa đề cập trước đó. Đó là những thông tin mới, và thường xuống giọng ở cuối câu.
 • Ví dụ:
  • A: What would you like to drink?
  • B: I’ll have an orange juice. (xuống giọng ở cuối câu)
  • A: Where did you find my pen?
  • B: I found your pen on the floor. (lên giọng ở cuối câu)

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘o’ được gạch chân trong từ ‘home’ đọc là /əʊ /, các trường hợp còn lại đọc là / ʌ /

Câu 2: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘e’ được gạch chân trong từ ‘media’ đọc là / i: /, các trường hợp còn lại đọc là / e/

Câu 3: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘ion’ được gạch chân trong từ ‘question đọc là / tʃən /; các trường hợp còn lại đọc là / ʃən /

Câu 4: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

ch’ được gạch chân trong từ ‘cherish’ đọc là / tʃ /, các trường hợp còn lại là / k /

Câu 5: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘g’ được gạch chân trong từ ‘gem’ đọc là / dʒ /, các trường hợp còn lại đọc là /g /