Pháp luật và kỉ luật

Pháp luật và kỉ luật

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Pháp luật và kỉ luật

Lý thuyết về Pháp luật và kỉ luật

a. Khái niệm

- Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

- Kỉ luật là những quy định chung của một cộng đồng hoặc của tổ chức xã hội (nhà trường, cơ sở sản xuất, cơ quan…) yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng hiệu, quả trong công việc.

- Những quy định của một tập thể phải tuân theo những quy định của pháp luật, không được trái với pháp luật.

b. Ý nghĩa của việc thực hiện pháp luật và kỉ luật 

Những quy định của pháp luật và kỉ luật giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động. Ngoài việc xác định trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi của mọi người, pháp luật và kỉ luật còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân và toàn xã hội phát triển theeo một định hướng chung.

c. Trách nhiệm của học sinh

Học sinh cần thường xuyên và tự giác thực hiện đúng những quy định của nhà trường, cộng đồng và Nhà nước.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng khi bàn về pháp luật và kỷ luật?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chỉ những người đủ 18 tuổi trở lên mới phải thực hiện pháp luật và kỷ luật là nhận định sai về pháp luật và kỷ luật, thay vào đó, tất cả mọi công dân đều phải thực hiện pháp luật và kỷ luật.

Câu 2: Nhận định nào sau đây đúng về pháp luật và kỉ luật?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Những quy định của một tập thể phải tuân theo những quy định của pháp luật là nhận định đúng về pháp luật và kỷ luật, đồng thời những quy định đó không được làm trái pháp luật.

Câu 3: Những quy định của một tập thể phải tuân theo những quy định của

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Những quy định của một tập thể phải tuân theo những quy định của pháp luật, không được trái với pháp luật.

Câu 4: Kỷ luật là những quy định chung của một cộng đồng hoặc của tổ chức xã hội (nhà trường, cơ sở sản xuất, cơ quan,…) yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm mục đích nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Kỷ luật là những quy định chung của một cộng đồng hoặc của tổ chức xã hội (nhà trường, cơ sở sản xuất, cơ quan,…) yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm mục đích tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc.

Câu 5: Những quy định của một tập thể phải tuân theo những quy định của pháp luật, không được trái với

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 8 trang 14, những quy định của một tập thể phải tuân theo những quy định của pháp luật, không được trái với pháp luật.

Câu 6: Pháp luật do cơ quan nào ban hành và đảm bảo thực hiện ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 8 trang 14, pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

Câu 7: Những quy định chung của một cộng đồng hoặc của tổ chức xã hội (nhà trường, cơ sở sản xuất, cơ quan…) yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc được gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 8 trang 14, kỉ luật là những quy định chung của một cộng đồng hoặc của tổ chức xã hội (nhà trường, cơ sở sản xuất, cơ quan…) yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc.

Câu 8: Các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế được gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 8 trang 14, pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

Câu 9: Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục và

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế.