Quy tắc chuyển vế

Quy tắc chuyển vế

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Quy tắc chuyển vế

Lý thuyết về Quy tắc chuyển vế

1. Tính chất của đẳng thức:

Khi biến đổi các đẳng thức, ta thường áp dụng các tính chất sau:

Nếu a = b thì a + c = b + c

Nếu a + c = b + c thì a = b

Nếu a = b thì b = a

2. Quy tắc chuyển vế:

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-“ và dấu “-“ đổi thành dấu “+”.

Ví dụ: Tìm số nguyên x biết: x – 5 = -12

Giải: x - 5 = - 12

         x      = -12 + 5

         x      =-7

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Kết quả đúng của phép tính $3 – ( 2 – 3)$ là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Kết quả đúng của phép tính 3 – (2 + 3) là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Kết quả đúng của phép tính $3-\left( -2-3 \right)$ là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Kết quả đúng của phép tính 3 + (2 – 3) là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết