Nhân hai số nguyên cùng dấu

Nhân hai số nguyên cùng dấu

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Nhân hai số nguyên cùng dấu

Lý thuyết về Nhân hai số nguyên cùng dấu

1. Nhân hai số nguyên dương: Nhân hai số nguyên dương là nhân hai số tự nhiên khác 0.

2. Nhân hai số nguyên âm:

Quy tắc: Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.

Ví dụ: (-5).(-20) = 5.20 = 100

3. Kết luận:

a.0 = 0.a = 0

Nếu a, b cùng dấu thì a.b = |a|.|b|

Nếu a, b khác dấu thì a.b = -(|a|.|b|)

Chú ý:

- Cách nhận biết dấu của tích:

(+) . (+) = (+)

(-) . (-) = (+)

(+) . (-) = (-)

(-) . (+) = (-)

- a.b = 0 thì hoặc a = 0 hoặc b = 0.

- Khi đổi dấu một thừa số thì thích đổi dấu. Khi đổi dấu hai thừa số thì tích không thay đổi.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Trên tập hợp các số nguyên Z, cách tính đúng là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Cho a, b là các số nguyên. Nếu a.b < 0 thì:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Chọn câu đúng:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Trên tập hợp các số nguyên Z, cách tính đúng là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết