Số thập phân. Phần trăm

Số thập phân. Phần trăm

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Số thập phân. Phần trăm

Lý thuyết về Số thập phân. Phần trăm

1. Số thập phân:

Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10, ví dụ: $\dfrac{5}{{10}};\dfrac{{26}}{{100}};\dfrac{{ - 742}}{{1000}};...$

Các phân số phân nêu trên có thể viết được dưới dạng số thập phân:

$\begin{array}{l} \dfrac{5}{{10}} = 0,5\\ \dfrac{{26}}{{100}} = 0,26\\ \dfrac{{ - 742}}{{1000}} = - 0,742 \end{array}$

Số thập phân gồm hai phần:

- Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy;

- Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.

2. Phần trăm:

Những phân số có mẫu là 100 còn được viết dưới dạng phần trăm với kí hiệu %.

Ví dụ: $\dfrac{3}{{100}} = 3\% ;\dfrac{{214}}{{100}} = 214\% $

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: \(\dfrac{4}{5}\) của 60 bằng:

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết