Ước chung và bội chung

Ước chung và bội chung

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ước chung và bội chung

Lý thuyết về Ước chung và bội chung

1. Ước chung:

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

${{x}} \in $ ƯC (a, b, c) nếu $a \vdots x,b \vdots x,c \vdots x$

Ví dụ: $8 \in $ ƯC (24; 40)

2. Bội chung:

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

${{x}} \in BC\left( {a,b} \right)$ nếu ${{x}} \vdots a,x \vdots b$

${{x}} \in BC\left( {a,b,c} \right)$ nếu ${{x}} \vdots a,x \vdots b,x \vdots c$

Ví dụ: $24 \in BC\left( {6;8} \right)$

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là sai?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

BC (4 ; 8 ; 16) = {0 ; 16 ; 32 ; …}. Suy ra 16 $ \in $ BC (4 ; 8 ; 16).

ƯC (2 ; 3 ; 6) = {1}. Suy ra 6 $ \notin $ ƯC (2 ; 3 ; 6).

ƯC(4 ; 8) = {1 ; 2 ; 4}. Suy ra 8 $ \notin $ ƯC ( 4 ; 8).

BC(2 ; 4 ; 8} = {0 ; 8 ; 16 ; …}. Suy ra 12 $ \notin $ BC( 2 ; 4 ; 8}.

Câu 2: Chọn khẳng định đúng?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khằng định đúng là: Mọi số tự nhiên đều có ước chung "là 1".