Pronunciation: /s/, /z/ và /ɪz/

Pronunciation: /s/, /z/ và /ɪz/

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Pronunciation: /s/, /z/ và /ɪz/

Lý thuyết về Pronunciation: /s/, /z/ và /ɪz/

Unit 2: My home - Pronunciation: /s/, /z/ và /ɪz/

 • Các từ có kết thúc là ‘s’ hoặc ‘es’ có 3 cách phát âm:
 • Các từ có kết thúc là các phụ âm vô thanh /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/, thì khi thêm ‘s’ hoặc ‘es’ các từ đó sẽ phát âm là /s/.
 • Ví dụ: stops, weeks, apartments, laughs ...
 • Các từ có kết thúc bằng các âm /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/, hay thường được kết thúc bởi các chữ: -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce thì khi thêm ‘s’ hoặc ‘es’ các từ đó sẽ phát âm là /iz/.
 • Ví dụ: dishes, radioes, vases, classes ...
 • Với các trường hợp khi các từ kết thúc bằng nguyên âm hoặc các phụ âm hữu thanh thì khi thêm ‘s’ hoặc ‘es’ các từ đó sẽ phát âm là /z/.
 • Ví dụ: words, baths, dreams, ...

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phần gạch chân trong ‘toilets’ được đọc là /s/; phần gạch chân trong các từ còn lại được đọc là /z/.

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phần gạch chân trong ‘apartments’ được đọc là /s/; phần gạch chân trong các từ còn lại được đọc là /z/.