Pronunciation: / əʊ/ and /ai/

Pronunciation: / əʊ/ and /ai/

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Pronunciation: / əʊ/ and /ai/

Lý thuyết về Pronunciation: / əʊ/ and /ai/

1. Âm / əʊ/

 • Là nguyên âm đôi
 • Được tạo thành bởi hai nguyên âm / ə/ và /ʊ/. Ban đầu miệng hơi mở, lưỡi thả lỏng bật hơi tạo tiếng phát âm âm / ə/ sau đó tròn môi phát âm âm /ʊ/.
 • Chú ý: Phát âm âm  / ə/ dài hơi hơn so với âm /ʊ/
 • Ví dụ: old /əʊld/, grow /ɡrəʊ/, ...

2. Âm /ai/

 • Là nguyên âm đôi
 • Được tạo thành bởi hai nguyên âm /a/ và /i/. Ban đầu miệng mở to, lưỡi được đưa lên hơi hướng ra phía trước, bật hơi từ cổ họng đồng thời phát ra tiếng tạo âm /a/, sau đó miệng hơi khép lại, hàm dưới di chuyển lên trên phát âm âm /i/.
 • Ví dụ: cry /kraɪ/, try /traɪ/, ...

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘ed’ trong từ ‘stopped’ được phát âm là /t/ các từ khác ‘ed’ được phát âm là /ɪd/.

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘o’ trong từ ‘town’ được phát âm là /aʊ/, các từ khác ‘o’ được phát âm là /əʊ/.

Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘i’ trong từ ‘window’ được phát âm là /ɪ/, các từ khác ‘i’ được phát âm là /ai/.

Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘i’ trong từ ‘mistake’ được phát âm là /ɪ/, các từ khác ‘i’ được phát âm là /aɪ/.

Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘o’ trong từ ‘modern’ được phát âm là /ɒ/, các từ khác ‘o’ được phát âm là /əʊ/.

Câu 6: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘i’ trong từ ‘historic’ được phát âm là /ɪ/, các từ khác ‘i’ được phát âm là /aɪ/.