Grammar: will để chỉ ý định và should/shouldn't để đưa ra lời khuyên

Grammar: will để chỉ ý định và should/shouldn't để đưa ra lời khuyên

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Grammar: will để chỉ ý định và should/shouldn't để đưa ra lời khuyên

Lý thuyết về Grammar: will để chỉ ý định và should/shouldn't để đưa ra lời khuyên

Grammar: will để chỉ ý định và should/shouldn't để đưa ra lời khuyên

1. Will và won’t (will not) để chỉ ý định

 • Công thức:
  • Dạng khẳng định: S + will + V infinitive
  • Dạng phủ định: S + won’t (will not) + V infinitive
 • Chú ý: Chúng ta không sử dụng “will” hoặc động từ sau “will” ở dạng thứ ba số ít. Như vậy, với mọi chủ ngữ động từ “will” hay “won’t” và động từ theo sau sẽ không chia dạng của động từ đó.

 • Động từ theo sau “will/ won’t” ở dạng nguyên thể (infinitive) không chia.

 • ‘ll là cách viết tắt của “will”

 • Ví dụ: My mother will buy new clothes for me/I’ll go to school tomorrow

2. Should/ Shouldn’t để đưa ra lời khuyên

 • Cách dùng: Dùng should khi chúng ta hỏi hoặc đưa ra một ý kiến, lời khuyên về điều gì đó.

 • Công thức:

  • Câu khẳng định: S + should + động từ nguyên mẫu
  • Câu phủ định: S+ shouldn’t + động từ nguyên mẫu
  • Câu nghi vấn: Should + S + động từ nguyên mẫu?

Chú ý: had better, ought to, be supposed to thường có ý nghĩa tương tự với  should.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question. It’s an incredible film. You ______ it.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Should + động từ nguyên thể không ‘to’: nên làm gì

Tạm dịch: Đó là một bộ phim đáng kinh ngạc. Bạn nên xem nó.

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question. It's cold. You ______ a sweater.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Should + động từ nguyên thể không ‘to’: nên làm gì

Tạm dịch: Trời lạnh đấy. Bạn nên mặc áo len.

Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question. You ______ quiet in the TV studio.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Should + động từ nguyên thể không ‘to’: nên làm gì

Tạm dịch: Bạn nên giữ im lặng khi đang ở trong trường quay truyền hình.

Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question. It’s raining heavily, so we ______ out.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Shouldn’t + động từ nguyên thể không ‘to’: không nên làm gì

Tạm dịch: Trời đang mưa to, vì vậy chúng ta không nên ra ngoài.

Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question. Tet is coming. I think we ______ our house to welcome the New Year.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Will + động từ nguyên thể không ‘to’: chỉ ý định sẽ làm gì

Tạm dịch: Tết đang đến rồi. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ sơn lại nhà để đón Tết.

Câu 6: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question. We ______ our house before Tet.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Should + động từ nguyên thể không ‘to’: nên làm gì

Tạm dịch: Chúng ta nên dọn dẹp nhà cửa trước dịp Tết.

Câu 7: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question. Phong thinks that he ______ his relatives at Tet.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Will + động từ nguyên thể không ‘to’: chỉ ý định sẽ làm gì

Tạm dịch: Phong dự định đi thăm họ hàng của anh ấy vào dịp Tết.