Pronunciation: Âm /əʊ/ và /ʌ/

Pronunciation: Âm /əʊ/ và /ʌ/

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Pronunciation: Âm /əʊ/ và /ʌ/

Lý thuyết về Pronunciation: Âm /əʊ/ và /ʌ/

 

My new school - Pronunciation: Âm /əʊ/ và /ʌ/

 1. Âm /ʌ/

 • Khi phát âm, miệng mở tự nhiên, hạ lưỡi thấp xuống, giữ nguyên khẩu hình miệng đồng thời bật hơi ra khỏi miệng nhanh và ngắn. (âm /ʌ/ được phát âm giống âm /a:/ nhưng là âm ngắn)

 • Ví dụ: cut /kʌt/, Shut /ʃʌt/

 1. Âm /əʊ/

 • Khi phát âm, miệng mở tự nhiên, lưỡi đặt ở độ cao trung bình đồng thời phát âm âm /ə/, ngay sau đó kéo lưỡi hơi lùi về phía sau, thu môi để phát âm âm /ʊ/.

 • Lưu ý rằng âm /ə/ được phát âm dài hơn âm /ʊ/.

 • Ví dụ:  snow /snəʊ/, Grow /ɡrəʊ/

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phần gạch chân trong ‘enjoy’ được đọc là /ɔɪ/; phần gạch chân trong các từ còn lại được đọc là /əʊ/.

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phần gạch chân trong ‘now’ được đọc là /aʊ/; phần gạch chân trong các từ còn lại được đọc là /əʊ/.

Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phần gạch chân trong ‘compass’ được đọc là /ʌ/; phần gạch chân trong các từ còn lại được đọc là /əʊ/.

Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phần gạch chân trong ‘open’ được đọc là /əʊ/; phần gạch chân trong các từ còn lại được đọc là /ʌ/.