Unit 4: Caring for Those in Need - Vocabulary - Hỗ trợ người khuyết tật

Unit 4: Caring for Those in Need - Vocabulary - Hỗ trợ người khuyết tật

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Unit 4: Caring for Those in Need - Vocabulary - Hỗ trợ người khuyết tật

Lý thuyết về Unit 4: Caring for Those in Need - Vocabulary - Hỗ trợ người khuyết tật

Unit 4: Caring for Those in Need - Vocabulary - Hỗ trợ người khuyết tật

 • Access (v): tiếp cận, sử dụng
 • Accessible (adj): có thể tiếp cận, sử dụng
 • Barrier (n): rào cản, chướng ngại vật
 • Blind (adj): mù, không nhìn thấy được
 • Campaign (n): chiến dịch
 • Care (n) - (v) : (sự) chăm sóc, chăm nom
 • Charity (n): hội từ thiện
 • Cognitive (adj): liên quan đến nhận thức
 • Coordination (n): coordination
 • Deaf (adj): điếc, không nghe được
 • Disability (n): sự ốm yếu, tàn tật
 • Disable (adj) - (n): không có khả năng sử dụng chân tay, tàn tật
 • Discrimination (n): sự phân biệt đối xử
 • Disrespectful (adj): thiếu tôn trọng
 • Donate (v): quyên góp, tặng
 • Dumb (adj):  câm, không nói được
 • Fracture (n): (chỗ) gãy (xương)
 • Healthcare (adj): với mục đích chăm sóc sức khỏe
 • Hearing (n): thính giác, nghe
 • Impaired (adj): bị làm hỏng, bị làm suy yếu
 • Independent (adj): độc lập, không phụ thuộc
 • Integrate (v): hòa nhập, hội nhập
 • Involve (v): để tâm trí vào việc gì
 • Mobility (n):  tính lưu động, di động
 • Physical (adj): thuộc về cơ thể, thể chất
 • Solution (n): giải pháp, cách giải quyết
 • Suffer (v): trải qua hoặc chịu đựng (cái gì khó chịu)
 • Support (v) - (n): (sự) ủng hộ, khuyến khích
 • Talent (n): tài năng, người có tài
 • Treat (v): đối xử, đối đãi, điều trị
 • Unite (v):  thống nhất, đoàn kết
 • Visual (a): (thuộc về) thị giác, có liên quan đến thị giác
 • Volunteer (n): người tình nguyện
 • Wheelchair (n): xe lăn

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Nothing would _________ him from speaking out against injustice.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
UNICEF ______ supports and funds for the most disadvantaged children all over the world.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. I couldn’t hear anything but the _________ noise of the drums.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. She ___________ the office door unlocked when she came back home.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following question
The Government is failing to deliver proper care and treatment to people with dementia.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.
People with visual impairments still find it ______ in all social activities.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Today police launched a ________ to reduce road accidents.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following question
Nowadays, younger generations have negative attitudes toward geriatric patients with cognitive and memory impairments in urban areas.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. After their visit to a special school, they _________ friends with some students there.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
It is hoped that the campaign will encourage members of the ______ to get active.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
They are studying the links between ______ and linguistic development in young children.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following question.
Young college and university students participate in helping the poor who have suffered badly in wars or natural disasters.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 13: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. A word or phrase that is easy to remember and used, for example, in advertising to attract people’s attention is called a/an ___________.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 14: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. I think being a volunteer would be a good opportunity for me to help other people and ___________ myself.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 15: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
The accident left her ______ in her eyes.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 16: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following question.
They give care and comfort to the disadvantaged and handicapped children and help them to get over difficulties.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 17: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. She’s our class ________. She is the one who performs special duties in the class, such as helping the teacher.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 18: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. The moment I saw her, I _________ something was wrong.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 19: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.
The father had no ______ for his son's physical disabilities and people are angry with that.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 20: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. With the ___________ of the students from the special school, we think we can create something amazing

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 21: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. His poems were published under the ___________ of ‘Love and Reason’.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 22: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. The state of having a physical or mental condition which means that part of your body or brain does not work correctly is called _________.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 23: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Prime Minister urged medical officials across the countries to put a good deal of effort into providing the best ______ services to citizens.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 24: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Our local school needs ___________ to help children to read. They will work there four mornings a week.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 25: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. What ___________ you about this volunteer position?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 26: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
It was decided that the only ______ was for him to leave the company.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 27: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Make sure you insure your camera against loss or _________.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 28: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
These documents are not ______ to the public.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 29: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Which word is used wrongly to talk about disabilities? _______. 

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 30: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. We’ve agreed to ___________ disabled students in our Santa Claus activities for children in the neighbourhood.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 31: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Volunteering is the most ___________ way to get involved and change people’s lives. You can emotionally benefit a lot from that.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 32: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following question.
Every year, the United Nations set up an activity to call for world-wide support for the rights and well-being of disabled people.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 33: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Children with ___________ normally have difficulty in learning basic skills like reading, writing or problem solving.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 34: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
The food containing the high level of salt can make people suffer from ______ of the functions of the kidney.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 35: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
The patient should be able to regain full ______ via intensive treatment.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 36: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Many ______ sent money to help the victims of the famine.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 37: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. In ___________ areas, where most of the population lived, illiteracy rate was considered even higher.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 38: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following question.
Reports suggest that many disabled people, particularly those in underdeveloped countries, have limited access to education, employment, and healthcare.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 39: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Schools need educational ______ to help disabled children to read.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 40: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.
This is an immensely frustrating ______ for the student.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532