Nhiệt năng

Nhiệt năng

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Nhiệt năng

Lý thuyết về Nhiệt năng

Nhiệt năng của vật là tổng đông năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Nhiệt nặng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách : thực hiện công hoặc truyền nhiệt.

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Đơn  vị của nhiệt năng và nhiệt lượng là Jun (J).

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là...

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng.

Câu 2: Nhiệt năng của vật giảm khi

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhiệt năng của vật giảm khi vật truyền nhiệt cho vật khác. Khi đó, nhiệt độ của vật giảm làm nhiệt năng của vật giảm.

Câu 3: Đại lượng nào sau đây thay đổi mà không làm cho nhiệt năng của vật thay đổi?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khối lượng thay đổi không làm cho nhiệt năng thay đổi.

Câu 4: Đơn vị của nhiệt lượng là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đơn vị của nhiệt lượng là jun (J).

Câu 5: Nhiệt năng của một vật  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Có hai cách để thay đổi nhiệt năng của vật là thực hiện công và truyền nhiệt.

Câu 6: Nhiệt lượng là  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng của vật nhận thêm hoặc mất bớt trong một quá trình truyền nhiệt.

Câu 7: Câu nào sau đây nói về nhiệt năng của một vật là không đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhiệt năng của vật là tổng động năng phân tử cấu tạo nên vật.

Câu 8: Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào thay đổi mà không làm cho nhiệt năng thay đổi?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trọng lượng của vật không phụ thuộc vào nhiệt độ, khi trọng lượng thay đổi không làm nhiệt độ của vật thay đổi nên nhiệt năng không đổi.

Câu 9: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi , đại lượng nào dưới đây của vật rắn không thay đổi?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi thì khối lượng của vật không đổi vì khối lượng không phụ thuộc vào nhiệt độ.