Công suất

Công suất

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Công suất

Lý thuyết về Công suất

Công thức tính công suất: $P=\dfrac{A}{t}$

Trong đó:  A là công thực hiện được, t là thời gian thực hiện công đó.

Đơn vị công suất là oát, kí hiệu là W:

1W = 1 J/s (Jun trên giây).

1kW (kilôoát) = 1 000 W.

1MW  (mêgaoát) = 1 000 000 W.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80N và đi được 4,5km trong nửa giờ. Tính công suất trung bình của con ngựa.

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có: $ 4,5km=4500m;\dfrac{1}{2}h=1800s $

Công của con ngựa là: $ A=F.s=80N.4500m=360000J $

Công suất trung bình của con ngựa là: $ P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{360000}{1800}=200W. $

Câu 2: Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80 N và đi được 4,5 km trong nửa giờ. Tính công của con ngựa.

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có: $ 4,5km=4500m$

Công của con ngựa là: $ A=F.s=80.4500=360000J=360kJ $

Câu 3: Tính công suất của một người đi bộ, nếu trong hai giờ người đó bước đi 10000 bước và mỗi bước cần một công là 40J.

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có: công mà người đó thực hiện được là:

$ A=10000.40J=400000J $

Thời gian người đó thực hiện công là:

$ t=2.3600=7200s $

Công suất của một người đi bộ là:

$ P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{400000}{7200}=55,6W $

Câu 4: Cho biết công suất của một loại động cơ ô tô là 800 mã lực. Tính công của động cơ ô tô đó khi nó làm việc hết công suất trong thời gian 2 giờ. Biết 1 mã lực tương đương 0,74kW.

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Công suất của động cơ ô tô là $ P=800.0,74=592kW $ .

Thời gian làm việc $ t=2h=7200s. $

Công của động cơ là $ A=P.t=7200P=7200.592.1000=4262400\left( kJ \right). $

Câu 5: Chọm đáp án đúng. Đổi đơn vị 0,125kW =… W.

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có: $ 1kW=1000W\Rightarrow 0,125kW=125W $

Câu 6: Chọn đáp án đúng. Đổi đơn vị 3MW = …kW

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có: $ 1MW=1000kW\Rightarrow 3MW=3000kW $

Câu 7: Một cần cẩu mỗi lần nâng được một contennơ 10 tấn lên cao 5m, mất 20 giây. Tính công suất do cần cẩu sản ra.

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ m=10tan=10000kg;h=5m;t=20s. $

Công suất do cần cẩu sản ra:

$ p=\dfrac{A}{t}=\dfrac{P.h}{t}=\dfrac{10m.h}{5}=\dfrac{10.10000.5}{20}=25000W=25kW $

Câu 8: Hai bạn Long và Nam thi kéo nước giếng lên. Long kéo gàu nước nặng gấp đôi gàu nước của Nam. Thời gian kéo nước lên của Nam lại chỉ bằng nửa thời gian của Long. So sánh công suất trung bình của Long và Nam. Câu trả lời nào là đúng?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì gàu nước của Long nặng gấp đôi gàu nước của Nam mà thời gian kéo gàu nước của Nam bằng một nửa thời gian của Long nên công suất của Nam và Long là như nhau.

Câu 9: Cần cẩu thứ nhất nâng một vật nặng 4000N lên cao 2 m trong 4 giây. Cần cẩu thứ hai nâng vật nặng 2000N lên cao 4 m trong vòng 2 giây. So sánh công suất của 2 cần cẩu.

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Công suất cần cẩu thứ nhất thực hiện được là:

$ {{P}_{1}}=\dfrac{{{A}_{1}}}{{{t}_{1}}}=\dfrac{4000.2}{4}=2000W $

Công suất cần cẩu thứ hai thực hiện được là:

$ {{P}_{1}}=\dfrac{{{A}_{1}}}{{{t}_{1}}}=\dfrac{2000.4}{2}=4000W $

Câu 10: Trên một máy kéo có ghi: công suất 10CV ( mã lực). Nếu coi 1CV= 736W thì điều ghi trên máy có ý nghĩa là

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Điều ghi trên máy có ý nghĩa máy kéo có thể thực hiện công 7360 J trong 1 giây.

Câu 11: Một cần trục nâng một vật nặng 1500N lên độ cao 2m trong thời gian 5 giây. Công suất của cần trục sinh ra là

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì $ P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{P.h}{t}=\dfrac{1500.2}{5}=600W $

Câu 12: Trên một máy bơm nước có ghi 0,5 HP. Trong các câu sau, câu nào đúng?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trên máy bơm có ghi 0,5 HP nghĩa là công suất của máy bơm là 0,5 HP = 373 W. Vậy máy bơm thực hiện một công 373 J trong 1 giây.