Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Lý thuyết về Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

a. Thực trạng 

- Ngày nay, con người vẫn luôn phải đối mặt với những thảm họa do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra. Các tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại đã gây tổn thất to lớn cả về người và tài sản cho cá nhân, gia đình và xã hội.

- Để phòng ngừa, hạn chế các tai nạn đó, Nhà nước đã ban hành Luật Phòng cháy và chữa cháy.

b. Nội dung pháp luật quy định

- Bộ luật Hình sự và một số văn bản quy phạm pháp luật khác, trong đó quy định:

+ Cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.

+ Chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại. 

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc hại phải được huấn luyện về chuyên môn, có đủ phương tiện cần thiết và luôn tuân thủ quy định về an toàn.

- Là công dân, học sinh cần phải:

+ Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

+ Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện tốt các quy định trên.

+ Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm các quy định trên. 

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Để phòng ngừa, hạn chế các tai nạn do vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại gây ra, Nhà nước cấm hành vi nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Để phòng ngừa, hạn chế các tai nạn do vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại gây ra, Nhà nước cấm hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.

Câu 2: Pháp luật không nghiêm cấm hành vi nào sau đây nhằm phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Pháp luật không nghiêm cấm hành vi tuyên truyền, vận động mọi người xung quanh thực hiện tốt các quy định về tàng trữ, buôn bán và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc hại.

Câu 3: Những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào sau đây được phép chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Những cơ quan, tổ chức, cá nhân được nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được phép chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.

Câu 4: Các tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại đã gây tổn thất to lớn cả về người và

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại đã gây tổn thất to lớn cả về người và tài sản cho cá nhân, gia đình và xã hội.

Câu 5: Phương án nào sau đây không phải là yêu cầu khi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc hại?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc hại phải được huấn luyện về chuyên môn, có đủ phương tiện cần thiết và luôn tuân thủ quy định về an toàn." (SGK GDCD 8 tr43)

Câu 6: Để phòng ngừa, hạn chế các tai nạn do vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại gây ra, Nhà nước đã có biện pháp nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Để phòng ngừa, hạn chế các tai nạn do vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại gây ra, Nhà nước đã ban hành luật phòng cháy và chữa cháy.

Câu 7: Để phòng ngừa tai nạn, vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, công dân không được phép có hành vi nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Để phòng ngừa tai nạn, vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, công dân không được phép có hành vi tiếp tay cho hành vi buôn bán vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc hại.

Câu 8: Nhà nước không nghiêm cấm vận chuyển, buôn bán, sử dụng những mặt hàng nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhà nước không nghiêm cấm vận chuyển, buôn bán, sử dụng các mặt hàng gia dụng. Còn lại các mặt hàng có chứa chất cháy nổ, chất phóng xạ, các loại vũ khí bị pháp luật nghiêm cấm.