Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lý thuyết về Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a. Khái niệm

Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

b. Đặc điểm của pháp luật:

- Tính quy phạm phổ biến: các quy định của pháp luật là thước đo hành vi của mọi người trong xã hội quy định khuôn mẫu, những quy tắc xử sự chung mang tính phổ biến.

- Tính xác định chặt chẽ: các điều luật được quy định rõ ràng, chính xác, chặt chẽ, thể hiện trong các văn bản pháp luật.

- Tính bắt buộc (tính cưỡng chế): Pháp luật do Nhà nước ban hành, mang tính quyền lực nhà nước, bắt buộc mọi người đều phải tuân theo, ai vi phạm sẽ bị Nhà nước xử lí theo quy định.

c. Bản chất pháp luật

 Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội (chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục).

d. Vai trò của pháp luật

 Pháp luật là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước, quản lí kinh tế, văn hóa xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm công bằng xã hội.

 

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam trên

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội (chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục).

Câu 2: Các quy định của pháp luật là thước đo hành vi của mọi người trong xã hội quy định khuôn mẫu, những quy tắc xử sự chung mang tính phổ biến thuộc tính chất nào sau đây của pháp luật?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các quy định của pháp luật là thước đo hành vi của mọi người trong xã hội quy định khuôn mẫu, những quy tắc xử sự chung mang tính phổ biến thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật.

Câu 3: Pháp luật do Nhà nước ban hành, mang tính quyền lực nhà nước, bắt buộc mọi người đều phải tuân theo, ai vi phạm sẽ bị Nhà nước xử lí theo quy định thuộc tính chất nào sau đây của pháp luật?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Pháp luật do Nhà nước ban hành, mang tính quyền lực nhà nước, bắt buộc mọi người đều phải tuân theo, ai vi phạm sẽ bị Nhà nước xử lý theo quy định thuộc tính bắt buộc, tính cưỡng chế.

Câu 4: Các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế được gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế được gọi là pháp luật.

Câu 5: Các điều luật được quy định rõ ràng, chính xác, chặt chẽ, thể hiện trong các văn bản pháp luật thể hiện tính chất nào sau đây của pháp luật?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các điều luật được quy định rõ ràng, chính xác, chặt chẽ, thể hiện trong các văn bản pháp luật thể hiện tính xác định chặt chẽ.

Câu 6: Phương án nào sau đây không thuộc nội dung, bản chất của pháp luật?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chỉ được áp dụng và phổ biến trên một số thành phố lớn không thuộc nội dung, bản chất của pháp luật. Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

Câu 7: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ý chí của giai cấp nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 8: Phương án nào sau đây không thuộc một trong những tính chất của pháp luật?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tính logic không thuộc tính chất của pháp luật. Pháp luật có các tính chất sau: tính quy phạm phổ biến, tính xác định chặt chẽ, tính bắt buộc cưỡng chế.