Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Phép nhân lũy thừa

Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Phép nhân lũy thừa

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Phép nhân lũy thừa

Lý thuyết về Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Phép nhân lũy thừa

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên:

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:

${a^n} = \underbrace {a.a.\,...\,.a}_\text{n thừa số }\,\,\,\,\,\left( {n \ne 0} \right)$

a gọi là cơ số, n gọi là số mũ

Ví dụ: $4^5=4.4.4.4.4$

2. Phép nhân lũy thừa

Tổng quát: ${a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}$

Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ.

Ví dụ:

$\begin{array}{l} {a^4}.{a^5} = {a^{4 + 5}} = {a^9}\\ {x^3}.x = {x^{3 + 1}} = {x^4} \end{array}$

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Cho $A=3.3.3.6.6.6.2.2.2$ . Khi đó khẳng định nào sau đây là sai?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có $A=3.3.3.6.6.6.2.2.2=6^6=2^6.3^6=3^6.2^6$

Nên $A=5^6$ là sai.

Câu 2: Chọn phát biểu sai:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Phép tính nào dưới đây là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có phép tính đúng là $2^2.2^3=2^5$.

Câu 4: Phép tính nào dưới đây là đúng?
 

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$4^3.4^4=4^7$

Câu 5: Kết quả của phép tính \(2^6 : 2\) là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$2^6:2=2^5$

Câu 6: Với a = 4; b = 5 thì tích \(a^2b\) bằng:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$a^2.b=4^2.5=80$