Nước

Nước

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Nước

Lý thuyết về Nước

I. Thành phần hoá học của nước

- Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là hiđro và oxi.

- Tỉ lệ thể tích: 2 phần khí khí \[{{H}_{2}}\] và 1 phần khí \[{{O}_{2}}\].

- Tỉ lệ khối lượng: 1 phần H2 và 8 phần oxi.

 CTHH của nước:    \[{{\mathbf{H}}_{\mathbf{2}}}\mathbf{O}\].

II. Tính chất của nước

1. Tính chất vật lí

- Chất lỏng, không màu, không mùi, không vị, sôi ở \[100{}^\text{o}C\], hóa rắn ở \[0{}^\text{o}C\], ở \[4{}^\text{o}C\] khối lượng riêng D = 1g/ml.

- Hoà tan nhiều chất: rắn (đường, muối ăn), lỏng (cồn, axit), chất khí (\[HCl\], $N{{H}_{3}}$).

2. Tính chất hoá học

aTác dụng với kim loại

- PTHH: \[2Na+2{{H}_{2}}O\to 2NaOH+{{H}_{2}}\]

- Kết luận: Nước có thể tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường như K, Na, Ca, Ba….tạo ra bazơ tương ứng và hiđro

bTác dụng với oxit bazơ

- PTHH: \[CaO\text{ }+\text{ }{{H}_{2}}O\to \text{ }~Ca{{\left( OH \right)}_{2}}.\]        

- Kết luận:

Nước có thể tác dụng với một số oxit bazơ như \[{{K}_{2}}O,N{{a}_{2}}O,CaO,BaO..\]  tạo ra bazơ

Dung dịch bazơ làm đổi màu quỳ tím thành xanh

c. Tác dụng với oxit axit

- PTHH: \[{{P}_{2}}{{O}_{5}}+3{{H}_{2}}O\to 2{{H}_{3}}P{{O}_{4}}.\]         

- Kết luận

+ Nước hóa hợp được với nhiều oxit axit khác như $S{{O}_{2}},\,S{{O}_{3}},\,{{N}_{2}}{{O}_{5}}$ tạo ra axit tương ứng

+ Hợp chất tạo ra do nước hóa hợp với oxit thuộc loại axit. Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Oxit nào dưới đây tác dụng với nước thu được hợp chất thuộc loại axit?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ {{N}_{2}}{{O}_{5}} $ tác dụng với nước thu được axit có công thức hóa học là $ HN{{O}_{3}} $

$ {{N}_{2}}{{O}_{5}}+{{H}_{2}}O\to 2HN{{O}_{3}} $

Câu 2: Công thức phân tử của nước là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Công thức phân tử của nước là $ {{H}_{2}}O $

Câu 3: Nước hóa hợp với oxit bazơ thu được hợp chất thuộc loại 

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nước hóa hợp với oxit bazơ thu được hợp chất thuộc loại bazơ

Câu 4: Oxit nào dưới đây tác dụng với nước thu được hợp chất thuộc loại bazơ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ N{{a}_{2}}O $ tác dụng với nước thu được bazơ có công thức hóa học là NaOH

$ N{{a}_{2}}O+{{H}_{2}}O\to 2NaOH $

Câu 5: Sản phẩm của phản ứng giữa natri oxit $ N{{a}_{2}}O $ với nước là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ PTHH:N{{a}_{2}}O+{{H}_{2}}O\to 2NaOH $

Sản phẩm là NaOH

Câu 6: Đipentaoxit $ {{P}_{2}}{{O}_{5}} $ tác dụng với nước thu được axit

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ {{P}_{2}}{{O}_{5}}+3{{H}_{2}}O\to 2{{H}_{3}}P{{O}_{4}} $

Câu 7: Khi cho giấy quỳ tím vào dung dịch nước vôi, quỳ tím sẽ chuyển sang màu

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khi cho giấy quỳ tím vào dung dịch nước vôi, quỳ tím sẽ chuyển sang màu xanh.

Câu 8: Cho một mẩu kim loại Na vào cốc nước. Phương trình hóa học xảy ra là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ 2Na+2{{H}_{2}}O\to 2NaOH+{{H}_{2}} $

Câu 9: Tính chất vật lý nào dưới đây không phải của nước?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phát biểu không đúng là

Ở áp suất khí quyển là 760 mm Hg thì nước sôi ở $ {{80}^{0}}C $

Do nước sôi ở $ {{100}^{0}}C $

Câu 10: Phương trình hóa học của phản ứng giữa K vào nước là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ 2K+2{{H}_{2}}O\to 2KOH+{{H}_{2}} .$

Câu 11: Nước hóa hợp với oxit axit thu được hợp chất thuộc loại 

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nước hóa hợp với oxit axit thu được hợp chất thuộc loại axit

Câu 12: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là axit.

Câu 13: Nước hóa hợp với $ CaO $ thu được 

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ CaO+{{H}_{2}}O\to Ca{{(OH)}_{2}} $