Hô hấp tế bào

Hô hấp tế bào

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Hô hấp tế bào

Lý thuyết về Hô hấp tế bào

I. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT:

1. Định nghĩa:

- Hô hấp ở thực vật là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống, trong đó các phân tử carbonhidrat bị phân giải thành và nước, đồng thời giải phóng năng lượng, một phần năng lượng được tích luỹ trong ATP.

2. Phương trình tổng quát:

${C_6}{H_{12}}{O_6} + 6{O_2} \to 6C{O_2} + 6{H_2}O$ năng lượng (nhiệt + ATP)

3. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật:

- Năng lượng được thải ra ở dạng nhiệt cần thiết để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cơ thể.

- Năng lượng được tích luỹ trong ATP được dùng để:vận chuyển vật chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp chất hữu cơ, sửa chữa những hư hại của tế bào …

II. CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT:

1. Phân giải kị khí (đường phân và lên men):

Xảy ra khi rễ bị ngập úng, hạt bị ngâm vào nước, hay cây ở trong điều kiện thiếu oxi.

Diễn ra ở tế bào chất gồm 2 quá trình:

* Đường phân là quá trình phân giải glucozơ $ \to $ axit piruvic và 2 ATP.

* Lên men là axit piruvic lên men tạo thành rượu êtilic và $C{O_2}$ hoặc tạo thành axit lactic.

2. Phân giải hiếu khí (đường phân và hô hấp hiếu khí):

- Xảy ra mạnh trong các mô, cơ quan đang hoạt động sinh lí mạnh như: hạt đang nẩy mầm, hoa đang nở …

- Hô hấp hiếu khí diễn ra trong chất nền của ti thể gồm 2 quá trình:

* Chu trình Crep: khi có oxi, axit piruvic từ tế bào chất vào ti thể và axit piruvic chuyển hoá theo chu trình Crep và bị oxi hoá hoàn toàn.

* Chuỗi truyền electron: hidro tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep được chuyển đến chuỗi truyền electron đến oxi  nước và tích luỹ được 36 ATP.

- Từ 1 phân tử glucozơ qua phân giải hiếu khí giải phóng ra 38 ATP và nhiệt lượng.

III. HÔ HẤP SÁNG

- Là quá trình hấp thụ oxi và giải phóng $C{O_2}$ ngoài sáng, xảy ra đồng thời với quang hợp.

Phương trình: Axit glicôlic+ Axit gliôxilic$ \to $ Glixin$ \to $Serin+ $C{O_2}$

Nơi xảy ra: Ở 3 bào quang bắt đầu là lục lạp, peroxixon và kết thúc ở ty thể

Ảnh hưởng

+ Hô hấp sáng không tạo ATP, tiêu tốn 50% sản phẩm của quang hợp( gây lãng phí sản phẩm của quang hợp)

+ Thông qua hô hấp sáng đã hình thành 1 số axit amin cho cây

 

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Biện pháp nào sau đây không giúp bảo quản nông phẩm?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 nâng cao trang 52, SGK 11 cơ bản trang 55

Câu 2: Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ {{30}^ 0 }C\to {{35}^ 0 }C. $

Trang 52, sách giáo khoa sinh học cơ bản lớp 11.

Câu 3: Hô hấp ánh sáng xảy ra

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK 11 cơ bản trang 53.

Câu 4: Quá trình hô hấp nào sau đây không cần O2?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 cơ bản trang 52: Hô hấp kị khí xảy ra trong các trường hợp thiếu ôxi

Câu 5: Dựa trên sự tác động của nhân tố nào lên quá trình hô hấp mà con người có thể bảo quả nông phẩm?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 cơ bản trang 55

Câu 6: Vai trò nào sau đây không phải của quá trình hô hấp?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 cơ bản trang 52 không có vai trò tạo ra các hợp chất tích lũy trong cây, đây là vai trò của quang hợp

Câu 7: Đâu không phải là vai trò của hô hấp ở thực vật?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tổng hợp các chất hữu cơ

Do: Vai trò tổng hợp chất hữu cơ ở thực vật là của quá trình quang hợp

Câu 8: Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ở rễ .

Bởi vì hô hấp diễn ra ở tất cả các cơ quan của cơ thể và ở rễ là nhiều nhất. Rễ hấp thu nước và chất dinh dưỡng và hấp thu $ { O _ 2 } $ để nuôi cây.

Câu 9: Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ { C _ 6 }{ H _{12}}{ O _ 6 }+6{ O _ 2 }\to 6C{ O _ 2 }+6{ H _ 2 }O+Q $ (năng lượng).

Trang 54, sách giáo khoa sinh học cơ bản lớp 11.

Câu 10: Nhiệt độ tối thiểu cho hô hấp ở cây xanh là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 nâng cao trang 51

Câu 11: Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật trong các cơ quan sau là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 cơ bản trang 51. Hô hấp diễn ra ở mọi cơ quan của cơ thể thực vật, đặc biệt là các cơ quan có các hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa và quả đang sinh trưởng…

Câu 12: Mục đích của việc bảo quả nông phẩm là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 nâng cao trang 52

Câu 13: Đáp án nào sau đây nói không đúng về hô hấp sáng ở thực vật:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK 11 cơ bản trang 53. Hô hấp sáng thường gặp ở thực vật C3, trong điều kiện ánh sáng cao, gây lãng phí sản phẩm quang hợp => không tích lũy năng lượng cho cây

Câu 14: Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của những bào quan nào dưới đây?

(1) Lizôxôm. (2) Ribôxôm. (3) Lục lạp

(4) Perôxixôm. (5) Ti thể. (6) Bộ máy Gôngi.

Phương án trả lời đúng là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

3,4,5.

SGK Sinh học 11- trang 53.

Câu 15: Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đường phân $ \to $ Chu trình crep $ \to $ Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.

Bởi vì trang 52, sách giáo khoa sinh học cơ bản lớp 11.

Câu 16: Điều nào sau đây là do nồng độ CO2 tăng gây ra?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ức chế quá trình hô hấp.

Giải thích: SGK Sinh 11 – trang 54.

Câu 17: Nồng độ CO2 có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình hô hấp của cây xanh?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

CO2 là 1 sản phẩm của hô hấp, nhưng ở nồng độ cao nó là tác nhân ức chế hô hấp, vì vậy người ta sử dụng CO2 ở nồng độ cao trong bảo quản nông phẩm.

 

Câu 18: Nhiệt độ tối đa cho hô hấp trong khoảng:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

40 độ C đến 45 độ C.

Trang 53, sách giáo khoa sinh học cơ bản lớp 11.