Sự truyền ánh sáng

Sự truyền ánh sáng

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Sự truyền ánh sáng

Lý thuyết về Sự truyền ánh sáng

Định luật truyền thẳng của ánh sáng: trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng.

Có ba loại chùm sáng:

+ Chùm sáng song gòm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

+ Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

+ Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để cho phát biểu dưới đây về định luật truyền thẳng ánh sáng là đúng. Trong môi trường……..và…….., ánh sáng truyền đi theo đường……….

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nội dung định luật truyền thẳng ánh sáng: trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

Câu 2: Nguồn sáng nào sau đây không phát ra chùm sáng phân kì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ánh sáng mặt trời phát ra chùm sáng song song.

Câu 3: Chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin đang bật sáng phát ra có tính chất nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Quan sát đèn pin bật sáng thì ánh sáng từ đèn phát ra loe rộng ra nên chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin phát ra có tính phân kì.

Câu 4: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo con đường nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nội dung định luật truyền thẳng ánh sáng: trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đường truyền của ánh sáng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Không khí là môi trường trong suốt, đồng tính nên ánh sáng truyền theo đường thẳng.

Câu 6: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng…….trên đường truyền của chúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

Câu 7: Môi trường đồng tính nào sau đây không cho ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Câu 8: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng…….trên đường truyền của chúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

Câu 9: Môi trường đồng tính nào sau đây cho ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Câu 10: Trong cách hình sau đây, hình nào biểu diễn đúng đường truyền của ánh sáng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Người ta quy ước biểu diễn tia sáng bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng.

Câu 11: Tìm câu đúng trong các kết luận sau.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

- Theo nội dung định luật truyền thẳng ánh sáng thì chỉ trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng mới truyền theo đường thẳng.

- Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

- Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

Câu 12: Chỉ ra câu phát biểu đúng? 1. Ánh sáng phát ra dưới dạng các chùm sáng. 2. Chùm sáng bao gồm vô số các tia sáng. 3. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng riêng lẻ.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các phát biểu đúng:

1. Ánh sáng phát ra dưới dạng các chùm sáng.

2. Chùm sáng bao gồm vô số các tia sáng.

3. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng riêng lẻ.

Câu 13: Trong trường hợp nào dưới đây ánh sáng truyền theo đường thẳng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nội dung định luật truyền thẳng ánh sáng: trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

Câu 14: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Chùm sáng song song gồm các tia sáng…….trên đường truyền của chúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

Câu 15: Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đúng chùm tia sáng phát ra từ dây tóc bóng đèn đang sáng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chùm sáng phát ra từ bóng đèn pin là chùm phân kì (các tia sáng loe rộng ra) và theo quy ước thì tia sáng được biểu diễn bằng đường thẳng có mũi tên chỉ hướng truyền ánh sáng.

Câu 16: Trong vật lí, tia sáng được biểu diễn như hình vẽ: Mũi tên trong hình vẽ cho biết điều gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Người ta quy ước biểu diễn tia sáng bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng.

Câu 17: Chùm tia song song là chùm tia sáng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chùm tia song song là chùm tia sáng không giao nhau trên đường truyền.