Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Lý thuyết về Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Bảng tần số: gồm hai dòng: Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của số liệu, dòng dưới ghi tần số tương ứng với mỗi giá trị đó. Bảng như thế được gọi là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu. Tuy nhiên để cho tiện, ta gọi bảng đó là bảng tần số.

 • Từ bảng số liệu thống kê ban đầu có thể lập bảng tần số.
 • Bảng tần số giúp người điều tra dễ có những nhận xét chung về sự phân phối các giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho việc tính toán sau này.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được thống kê lại ở bảng sau: Chọn câu trả lời sai.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dấu hiệu điều tra là số điểm đạt được sau mỗi lần bắn.

Số đơn vị điều tra là số lần người đó bắn súng và là tổng các tần số của các giá trị.

Vậy số đơn vị điều tra = số lần bắn súng = $ 4+9+10+7=30 $ .

Số điểm 9 có tần số 10 (lớn nhất) nên điểm 9 có số lần bắn vào nhiều nhất.

Câu 2: Số liệu điều tra lượng nước tiêu thụ 1 tháng của các hộ gia đình được cho trong bảng "tần số" dưới đây (đơn vị: $ {{\text{m}}^{\text{3}}} $ ).

Số các đơn vị điều tra là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Số các đơn vị điều tra là tổng các tần số của các giá trị.

Vậy số các đơn vị điều tra là: $ 3+2+5+6+4+3=23 $ .

Câu 3: Tuổi nghề (tính theo năm) của một số nhân viên trong một công ty được ghi lại ở bảng sau: Chọn câu trả lời sai.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Số các đơn vị điều tra là tổng các tần số của các giá trị.

Vậy số các đơn vị điều tra là: $ 6+12+10+7+6+5+4=50 $ .

Có 7 giá trị khác nhau là: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Giá trị 7 có tần số 4 là nhỏ nhất.

Giá trị 2 có tần số 12 là lớn nhất.

Câu 4: Thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp và những bạn có cùng tháng sinh được xếp vào một nhóm. Kết quả thu được ở bảng sau:

Hỏi tháng nào ít bạn sinh nhất và chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tổng số bạn trong lớp là:

$ 3+5+5+3+2+1+2+3+4+5+3+4=40 $ (bạn).

Từ bảng đã cho ta thấy tháng 6 có tần số 1 (nhỏ nhất), nên tháng 6 có ít bạn sinh nhất và chiếm tỉ lệ: $ 1:40=0,025=2,5\% $ .

Câu 5: Kết quả điều tra số con của 40 gia đình thuộc một tòa chung cư và được ghi lại ở bảng sau:

Tỉ lệ số gia đình chưa có con chiếm bao nhiêu phần trăm?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Số gia đình chưa có con là 8 gia đình.

Tổng số gia đình là: $ 8+15+10+5+2=40 $ (gia đình).

Tỉ lệ số gia đình chưa có con chiếm số phần trăm là:

$ 8:40=0,2=20\%. $

Câu 6: Một xạ thủ bắn súng. Số điểm đạt sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau:

Tuần suất của điểm 9 tính theo % là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có bảng tần số:

Tần suất của điểm 9 là $ 12:30=0,4=40\% $ .

Câu 7: Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 35 học sinh được ghi trong bảng:

Số học sinh giải bài không quá 6 phút là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có bảng tần số:

Dựa vào bảng tần số, ta có kết luận: Số học sinh giải bài không quá 6 phút là $ 2+5+4=11 $ (học sinh).

Câu 8: Điểm trung bình môn Toán học kì I của học sinh lớp 7A được thống kê ở bảng "tần số" sau:

Tỉ lệ số học sinh đạt điểm trung bình dưới 7 điểm là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tổng số học sinh của lớp 7A là:

$ 2+3+5+4+5+4+2=25 $ (học sinh).

Số học sinh có điểm trung bình dưới 7 điểm là: $ 2+3=5 $ (học sinh).

Tỉ lệ số học sinh có điểm trung bình dưới 7 điểm là:

$ 5:25=0,2=20\% $ .

Câu 9: Kết quả điều tra chiều cao của học sinh lớp 7A (đơn vị : mét) được ghi lại trong bảng "tần số’’ sau:

Số học sinh cao 1,47m chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số học sinh của lớp?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tổng số học sinh của lớp 7A là:

$ 6+5+3+4+5+2=25 $ (học sinh).

Số học sinh cao 1,47m có 2 học sinh.

Vậy số học sinh cao 1,47m chiếm số phần trăm tổng số học sinh của lớp là:

$ 2:25=0,08=8\% $ .

Câu 10: Một giáo viên Văn thống kê các từ dùng sai trong bài văn của học sinh lớp 7A theo số liệu sau đây:

Hỏi có tất cả bao nhiêu bài văn mà giáo viên đã thống kê?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tổng số bài văn mà giáo viên thống kê là tổng các tần số của các giá trị.

Vậy tổng các số bài là:

$ 6+13+0+2+6+7+3+5+1=43 $ (bài).

Câu 11: Tiền ủng hộ vùng lũ lụt của các lớp của một trường Trung học cơ sở được ghi lại như bảng "tần số" dưới đây (đơn vị: nghìn đồng).

Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu lớp?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Số lớp học của trường đó là tổng các tần số của các giá trị.

Vậy số lớp học của trường là:

$ 5+4+3+3+4+2=21 $ (lớp).

Câu 12: Số lượng nữ của từng lớp ở một trường Trung học cơ sở được thống kê lại ở bảng "tần số" sau: Chọn câu trả lời đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tổng số học sinh nữ của Trường là:

$ 12.8+15.5+16.7+18.4+20.2=395 $ (học sinh nữ).

Số lớp của trường là tổng các tần số của các giá trị.

Vậy số lớp là: $ 8+5+7+4+2=26 $ (lớp).

Số tất cả các giá trị của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra và là số lớp của trường đó. Do đó số đơn vị điều tra là 26, số tất các giá trị của dấu hiệu là 26.

Câu 13: Điểm thi học kì I môn Toán của học sinh lớp $ 7C $ được cho trong bảng dưới đây

Khẳng định nào sau đây đúng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Điểm số từ 4 đến 10. Số bạn được 6 điểm chiếm tỉ lệ nhiều nhất. Số bạn được 10 điểm chiếm tỉ lệ ít nhất.