Ma trận đề kiểm tra môn gdcd 8 giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra môn gdcd 8 giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra môn gdcd 8 giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - Lớp: 8 Thời gian: 45 phút

1. Phạm vi kiến thức: Từ tuần 1 đến hết tuần 8

2. Hình thức kiểm tra: Kết hợp 50% TNKQ và 50% TNTL

3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra:

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Cấp độ thấp

Cấp độ Cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Tôn trọng lẽ phải

Nhận biết được việc làm tôn trọng lẽ phải.

Ca dao (tục ngữ) về tôn trọng lẽ phải.

Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ %:

1

0,33

3,3

1

0,33

3,3

2

0,67

6,7

Liêm khiết

-Biết được khái niệm của lối sống liêm khiết

- Nhận biết biểu hiện hành vi trái với liêm khiết.

Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ %:

2

0,66

6,6

2

0,67

6,7

Tôn Trọng người khác

-Nhận biết được tôn trọng người khác là lối sống có văn hóa

- Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng mình

Ca dao (tục ngữ) về tôn trọng người khác.

Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ %:

2

0,66

6,6

1

0,33

3,3

3

1

10

Giữ chữ tín

- HS biết giữ lời hứa đối với mọi người

- Biểu hiện trái với giữ chữ tín.

-Ý nghĩa của giữ chữ tín.

- Lựa chọn đúng việc làm giữ chữ tín trong tình huống .

- Hiểu được việc giữ chữ tín có ý nghĩa như thế nào

Vận dụng hiểu biết để giải quyết tình huống về giữ chữ tín

Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ %:

3

1

10

2

0,66

6,6

1

1

10

6

2,67

26,7

Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh

-HS hiểu được đặc điểm cơ bản của tình bạn

-Nêu được cảm xúc khi có tình bạn.

Lựa chọn cách ứng xử đúng trong tình huống.

Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống về

Tình bạn

Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ %:

2

2

20

1

0,33

3,3

1

1

10

4

3,33

33,3

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Nhận biết được việc thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình

HS biết được việc cần thiết nên học tập các dân tộc khác

Hiểu được việc làm tôn trọng người khác

.

Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ%:

1

0,33

3,3

1

1

10

1

0,33

3,3

3

1,66

16,6

T Số câu:

T Số điểm:

Tỷ lệ%:

9

3

30

1

1

10

3

1

10

2

2

20

3

1

10

1

1

10

1

1

10

20

10

100

Nếu trường nào tổ chức dạy theo chủ đề ở HKI thì thay thế bài 6, bài 7 thành bài 5, bài 21.

© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
  • Liên hệ
  • Privacy Policy
  • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532