Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 gdcd 10 năm học 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 gdcd 10 năm học 2020-2021

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 gdcd 10 năm học 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: GDCD - LỚP 10

Cấp độ

Chủ đề/ Bài

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Bài 1: Thế giới quan duy vật và PPL biện chứng.

Câu 1

Câu 7.

Câu 10

Câu 13

Số điểm

1 điểm

0,33 điểm

0,33 điểm

0,33 điểm

Chủ đề:

Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.

1/2 câu.

( Câu 2)

1/2 câu

(Câu 2)

Câu 14

Số điểm

1 điểm

1 điểm

0,33 điểm

Nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

Câu 1.

Câu 2.

Câu 3.

Câu 11

Số điểm

1 điểm

0,33 điểm

Cách thưc vận động và phát triển của sự vật và phát triển

Câu 4.

Câu 5.

Câu 6.

Câu 8.

Câu 9.

1/2 câu

(Câu 3)

Câu 12

1/2 câu.

(Câu 3)

Câu 15

Số điểm

1 điểm

0,66 điểm

1 điểm

0,33 điểm

1 điểm

0,33 điểm

Số câu

Số điểm

6 câu

2 điểm

1,5 câu

2 điểm

3 câu

1 điểm

1 câu

2 điểm

3 câu

1 điểm

1/2 câu

1 điểm

3 câu

1 điểm

Tổng số câu TN: 15 câu.

Tổng số câu TL: 3 câu.

Tổng số điểm : 10 điểm

Tỉ lệ %: 100%

Số điểm : 4,0

Tỉ lệ %: 40 %

Số điểm : 3,0

Tỉ lệ %: 30 %

Số điểm : 2,0

Tỉ lệ %: 20 %

Số điểm : 1,0

Tỉ lệ %: 10 %