Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 gdcd 11 năm học 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 gdcd 11 năm học 2020-2021

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 gdcd 11 năm học 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Môn: GDCD - LỚP 11

Mức độ

Chủ đề/bài

Mức độ nhận thức

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế.

- Nêu được thế nào là sản xuất của cải vật chất và vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội.

- Hiểu được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng.

- Tham gia xây dựng kinh tế gia đình phù hợp với khả năng của bản thân.

Số câu : 1

Số điểm: 0.3

Số câu :1

Số điểm: 0,3

Số câu :1

Số điểm: 0,3

Số câu: 3

Số điểm :1

Bài: 2 Hàng hóa, tiền tệ và thị trường.

- Hiểu được khái niệm hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hóa.

- Nêu được, chức năng của tiền tệ.

- Nêu được khái niệm thị trường, các chức năng cơ bản của thị trường.

- Phân biệt giá trị với giá cả của hàng hóa.

- Thấy được sự khác nhau về giá cả của các loại hàng hóa.

-Phân biệt được các chức năng của tiền tệ, thị trường.

- Chỉ ra được bất kỳ hàng hóa nào cũng có 2 thuộc tính.

Lý giải được sự biến động giá cả của một số hàng hóa trên thị trường.

- Đánh giá được đúng mức vai trò của tiền tệ, thị trường.

- Vận dụng quan điểm “giá cả là mệnh lênh của thị trường” để giải thích được một số hiện tượng kinh tế.

Số câu : 3

Số điểm: 1

Số câu : 2

Số điểm: 0.7

Số câu :1/2

Số điểm: 2

Số câu :1

Số điểm: 0,3

Số câu :1/2

Số điểm: 1

Số câu :1

Số điểm: 0,3

Số câu : 8

Số điểm : 5.3

Chủ đề: Các quy luật kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Nêu được nội dung của quy luật giá trị, thấy được các yêu cầu của quy luật giá trị đối với sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Nêu được khái niệm, mục đích cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sx, lưu thông hàng hoá.

- Nêu được khái niệm cung, cầu.

- Hiểu được tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Hiểu được tính hai mặt của cạnh tranh.

- Hiểu được mối quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Biết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong cạnh tranh.

- Vận dụng được quy luật giá trị để giải thích một số hiện tượng kinh tế gần gũi với đời sống.

Số câu : 3

Số điểm:1

Số câu : 2

Số điểm: 0.7

Số câu : 1

Số điểm: 1.5

Số câu :1/3

Số điểm:0.5

Số câu : 6

Số điểm : 3.7

Tổng

Số câu : 7

Số điểm : 2.3

Số câu : 5

Số điểm : 1.7

Số câu : 2

Số điểm : 3.5

Số câu : 2

Số điểm : 0.7

Số câu : 1/2

Số điểm : 1

Số câu : 1

Số điểm : 0.3

Số câu : 1/3

Số điểm : 0.5

Số câu : 17

Số điểm :10