Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 gdcd 12 năm học 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 gdcd 12 năm học 2020-2021

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 gdcd 12 năm học 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Môn: GDCD - LỚP 12

Chủ đề/Bài

Mức độ nhận thức

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Bài 1. Pháp luật và đời sống

- Nêu được khái niệm, bản chất, đặc trưng của pháp luật.

- Hiểu được vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

- Hiểu được mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức.

- Đánh giá được hành vi của bản thân và người khác theo các chuẩn mực của pháp luật.

- Lựa chọn cách xử sự đúng khi sử dụng pháp luật để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Số câu: 9

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

Số câu: 4

Số điểm: 1,33

Tỉ lệ: 13,3 %

Số câu: 3

Số điểm: 1,0

Tỉ lệ: 10%

Số câu: 1

Số điểm: 0,33

Tỉ lệ: 3,3 %

Số câu: 1

Số điểm: 0,33

Tỉ lệ: 3,3 %

Số câu: 9

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

Bài 2. Thực hiện pháp luật

- Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật và các loại vi phạm pháp luật

- Phân biệt được các hình thức thực hiện pháp luật.

- Hiểu được vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

- Ủng hộ các hành vi thực hiện đúng pháp luật.

- Phê phán những hành vi làm trái pháp luật.

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống cụ thể.

Số câu: 15

Số điểm: 5,0

Tỉ lệ: 50 %

Số câu: 6

Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20 %

Số câu: 4

Số điểm: 1,33

Tỉ lệ: 13,3 %

Số câu: 3

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Số câu: 2

Số điểm: 0,66

Tỉ lệ: 6,6 %

Số câu: 15

Số điểm: 5,0

Tỉ lệ: 50 %

Chủ đề: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

. Biết được thế nào là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Hiểu được thế nào là bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

- Hiểu được thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

- Đánh giá được hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật và trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình.

Số câu: 6

Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20 %

Số câu: 2

Số điểm: 0,66

Tỉ lệ: 6,6 %

Số câu: 2

Số điểm: 0,66

Tỉ lệ: 6,6 %

Số câu: 2

Số điểm: 0,66

Tỉ lệ: 6,6 %

Số câu: 6

Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20 %

Tổng số câu: 30

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100 %

Số câu: 12

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

Số câu: 9

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

Số câu: 6

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Số câu: 3

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Số câu: 30

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100 %