Ma trận đề kiểm tra môn gdcd 7 giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra môn gdcd 7 giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra môn gdcd 7 giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - Lớp: 7 Thời gian: 45 phút

Mức độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

B1: Sống giản dị.

(3 câu TN)

-TN: Biết lựa chọn đúng 1(trong 4 biểu hiện) thể hiện sống giản dị.

-TN: Chọn được đáp án thể hiện nội dung ý nghĩa sống giản dị.

-TN: Cho 1 tình huống, thông qua tình huống, HS hiểu đây là biểu hiện luộm thuộm cẩu thả không phải là giản dị.

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu : 1 câu TN

Số điểm: 0.33

Tỉ lệ : 3.3%

Số câu : 1 câu TN

Số điểm: 0.33

Tỉ lệ : 3.3%

Số câu : 1 câu TN

Số điểm: 0.33

Tỉ lệ : 3.3%

Số câu: 3 TN

Số điểm: 1

Tỉ lệ :10%

B2: Trung thực.

(3 câu TN)

-TN: Nhận biết được 1 biểu hiện không thể hiện sự trung thực.

-TN: Hiểu, phân biệt được hành vi trung thực, không trung thực

-TN: Qua tình huống HS biết được bạn trong tình huống ứng xử như vậy là trung thực.

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu : 1 câu TN

Số điểm: 0.33

Tỉ lệ :3.3%

Số câu : 1 câu TN

Số điểm: 0.33

Tỉ lệ :3.3%

Số câu : 1 câu TN

Số điểm: 0.33

Tỉ lệ :3.3%

Số câu: 3 TN

Số điểm:1

Tỉ lệ: 10%

B3- Tự trọng

(1 câu TL, 1,5 điểm)

(2 câu TN, 0,66 điểm)

-TL: HS tìm được 1 câu tục ngữ, thành ngữ nói về tự trọng.

-TN: Nhận biết hành vi thể hiện tự trọng

- TL: Nắm được nội dung của câu thành ngữ, tục ngữ.

Hiểu được tính giáo dục của tục ngữ, thành ngữ về tự trọng.

-TN:Hiểu được việc làm, câu tục ngữ thể hiện tính tự trọng.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số ý: 1 ý TL

Số câu TN 1

Số điểm: 0.83

Tỉ lệ :8,3%

Số ý : 2 ý TL

Số câu TN: 1

Số điểm: 1,33

Tỉ lệ :13,3 %

Số câu:

2 TN, 1 TL

Số điểm:2,16

Tỉ lệ:21,6%

4- Chủ đề:

Yêu thương con người; Đoàn kết tương trợ.

-3 câu TN

( 1 đ)

-1 câu TL

(2 điểm)

-TN: HS nhận biết câu thành ngữ, tục ngữ thể hiện đoàn kết

-TN: Nêu những hành vi qua đó HS nhận biết tình yêu thương hoặc tinh thần đoàn kết

-TL: HS nêu được 2 VD thể hiện yêu thương con người; Nêu biểu hiện trái với yêu thương con người.

-TN: Hiểu được khái niệm đoàn kết, tương trợ.

-TL: Giaỉ thích được câu tục ngữ: :”Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no

-TL: Nắm được tính GD của câu tục ngữ. :”Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu: 2 câu TN

Số ý: 2 ý (TL)

Số điểm: 2,16

Tỉ lệ :21,6%

Số câu: 1 câu TN

Số điểm: 0.33

Tỉ lệ :3,3%

Số ý : 1 ý TL

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ : 5%

Số ý : 1 ý TL

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ :5%

Số câu: 4

(3TN, 1 TL)

Số điểm:3,49

Tỉ lệ: 34,9%

6- Tôn sư trọng đạo.

(3 câu TN)

-TN: Nhận biết hành động của bạn trong tình huống là thiếu tôn sư trọng đạo

-TN: Nhận biết các hành thể hiện tôn sư, trọng đạo

-TN: Hiểu được khái niệm Tôn sư, trọng đạo lựa chọn đúng đáp án.

Số câu : 2 câu TN

Số điểm: 0.66

Tỉ lệ :6,6%

Số câu: 1 câu TN

Số điểm: 0,33

Tỉ lệ :3,3%

Số câu: 3 TN

Số điểm:1

Tỉ lệ: 10%

7-Khoan dung

(1 câu TL)

(1 câu TN)

-TL: Lựa chọn việc làm đúng trong tình huống thể hiện khoan dung.

-TN: Qua tình huống, học sinh hiểu được hành vi nào thể hiện lòng khoan dung

-TL: Giaỉ thích vì sao em lại làm như vậy mức độ thấp.

-TL: Giaỉ thích vì sao em lại làm như vậy ở mức độ cao cho người khác hiểu trong cuộc sống cần phải khoan dung?

Số câu: 1 Ý (TL)

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ :5%

Số câu: 1 (TN)

Số điểm: 0.33

Tỉ lệ :3.3%

Số câu: 1 Ý (TL)

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ :5%

Số ý: 1 ý (TL)

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ :5%

Số câu: 2

(1TN, 1 TL)

Số điểm:1,83

Tỉ lệ: 18,3%

TS điểm:

Tỉ lệ:

Số điểm: 4,19

Tỉ lệ:42%

Số điểm: 2,98

Tỉ lệ: 29,8%

Số điểm: 1,83

Tỉ lệ: 18,3%

Số điểm:1

Tỉ lệ:10%

Số điểm :10

Tỉ lệ:100%