Oxit

Oxit

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Oxit

Lý thuyết về Oxit

OXIT

I. Định nghĩ – công thức

            - Oxit là hợp chất của hai nguyên tố , trong đó có một nguyên tố là oxi.

            - Công thức của oxit : \[{{M}_{x}}{{O}_{y}}\] gồm có kí hiệu của oxi O kèm theo chỉ số y và kí hiệu của một nguyên tố khác M (có hóa trị n) kèm theo chỉ số x của nó. Theo quy tắc hóa trị ta có: $II.y=n.x$

II. Phân loại: Oxit được chia thành 2 loại chính là:

- Oxit axit: thường là oxit của phi kim tương ứng với một axit.

            Ví dụ:  $S{{O}_{3}}$ tương ứng với axit sunfuric ${{H}_{2}}S{{O}_{4}};$

                        $C{{O}_{2}}$ tương ứng với axit cacbonic ${{H}_{2}}C{{O}_{3}}$

                        ${{P}_{2}}{{O}_{5}}$ tương ứng với axit photphoric ${{H}_{3}}P{{O}_{4}}$

- Oxit bazơ: thường là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ

            Ví dụ: $N{{a}_{2}}O$ tương ứng với bazơ natri hiđroxit NaOH

                        CaO tương ứng với bazơ canxi hiđroxit $Ca{{(OH)}_{2}}$

                        CuO tương ứng với bazơ đồng hiđroxit $Cu{{(OH)}_{2}}$

III. Cách gọi tên

Tên oxit  = tên nguyên tố + oxit

            Ví dụ: $N{{a}_{2}}O$ : natri oxit                                   $NO$ : nitơ oxit

- Nếu kim loại có nhiều hóa trị:

            Tên gọi = Tên kim loại (kèm theo hóa trị) + oxit

            Ví dụ: $FeO$ : sắt (II) oxit                         $F{{e}_{2}}{{O}_{3}}$ : sắt (II) oxit

- Nếu phi kim có nhiều hóa trị:

            Tên gọi = tên phi kim                       +                   oxit

(có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim)   (có tiền tố chỉ số nguyên tử oxi)

Dùng tiền tố để chỉ số nguyên tử: mono nghĩa là 1; đi là 2; tri là 3; tetra là 4; penta là 5

Ví dụ: $C{{O}_{2}}$ : cacbon đioxit      ;                       ${{P}_{2}}{{O}_{3}}$ : điphotpho trioxit

                       

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mangan (VII) oxit có công thức hóa học là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Gọi công thức của Mangan (VII) oxit là: $ {{\overset{VII}{\mathop{Mn}}\,}_{x}}{{\overset{II}{\mathop{O}}\,}_{y}}\to \dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{7}\to CTHH:\,\,M{{n}_{2}}{{O}_{7}} $

Câu 2: Khái niệm oxit là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khái niệm oxit là:hợp chất của oxi với một nguyên tố khác

Câu 3: Cả hai chất đều thuộc loại oxit bazơ là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cả hai chất đều thuộc loại oxit bazơ là: $ F{{e}_{2}}{{O}_{3}};CuO $

Câu 4: Đinitơ pentaoxit có công thức hóa học là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đinitơ pentaoxit có công thức hóa học là: $ {{N}_{2}}{{O}_{5}} $

Câu 5: Hợp chất nào sau đây là oxit?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hợp chất là oxit là: $ Mn{{O}_{2}} $

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

- Phát biểu đúng là "Oxit bazơ thường là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ"

+ Oxit là hợp chất gồm hai nguyên tố trong đó có oxi

+ Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit

+ Oxit được phân thành hai loại chính là oxit axit và oxit bazơ

Câu 7: Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là: $ C{{O}_{2}};\,\,S{{O}_{2}};\,\,S{{O}_{3}};\,\,{{P}_{2}}{{O}_{5}};\,\,N{{O}_{2}} $

Các oxit : $ N{{a}_{2}}O;\,\,\,CaO;\,\,F{{e}_{2}}{{O}_{3}} $ là các oxit bazơ

Câu 8: Tiền tố của chỉ số nguyên tử phi kim bằng 3 có tên là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tiền tố của chỉ số nguyên tử phi kim bằng 3 có tên là tri

Câu 9: Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ là : $ CaO;\,\,{{K}_{2}}O;\,\,MgO;\,\,F{{e}_{2}}{{O}_{3}} $

Các oxit: $ C{{O}_{2}};{{P}_{2}}{{O}_{5}};S{{O}_{3}};\,\,{{N}_{2}}{{O}_{5}} $ là oxit axit

Câu 10: Hai chất $ S{{O}_{3}} $$ Mn{{O}_{2}} $ có tên gọi lần lượt là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ S{{O}_{3}} $ : lưu huỳnh trioxit

$ Mn{{O}_{2}} $ : trong hợp chất Mn có hóa trị IV và là kim loại. Tên gọi là mangan (IV) oxit

Câu 11: Oxit bắt buộc phải có nguyên tố

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Oxit bắt buộc phải có nguyên tố oxi. Vì theo định nghĩa: Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

Câu 12: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại oxit?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hợp chất thuộc loại oxit là: $ {{K}_{2}}O $

Câu 13: Dãy các chất thuộc loại oxit là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dãy các chất thuộc loại oxit (chỉ gồm hai nguyên tố, trong đó có oxi) là: $ CO,S{{O}_{2}},F{{e}_{2}}{{O}_{3}},C{{O}_{2}},FeO,S{{O}_{3}}. $

Câu 14: Hợp chất nào sau đây là oxit axit?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hợp chất là oxit axit là: $ C{{O}_{2}} $

- $CaO$ ; $ CuO $ ; $ N{{a}_{2}}O $ là oxit bazơ