Hai tính chất cơ bản của số $\mathop{C}_{n}^{k}$

Hai tính chất cơ bản của số $\mathop{C}_{n}^{k}$

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Hai tính chất cơ bản của số $\mathop{C}_{n}^{k}$

Lý thuyết về Hai tính chất cơ bản của số $\mathop{C}_{n}^{k}$

1. Các công thức cần nhớ

Cho số nguyên dương $n$ và số nguyên $k$ với $0 \le k \le n$. Khi đó:

$P_n=n!=n(n−1)(n−2)...1$

\[A_n^k = n\left( {n - 1} \right)\left( {n - 2} \right)...\left( {n - k + 1} \right) = \dfrac{{n!}}{{\left( {n - k} \right)!}}\]

$\mathop{C}_{n}^{k}=\dfrac{\mathop{A}_{n}^{k}}{k!}=\dfrac{n\left( n-1 \right)\left( n-2 \right)...\left( n-k+1 \right)}{k!} = \dfrac{{n!}}{{k!\left( {n - k} \right)!}}$

2. Hai tính chất cơ bản của số $\mathop{C}_{n}^{k}$

Cho số nguyên dương $n$ và số nguyên $k$ với $0 \le k \le n$. Khi đó:

$\mathop{C}_{n}^{k}=\mathop{C}_{n}^{n-k}$

$\mathop{C}_{n+1}^{k}=\mathop{C}_{n}^{k}+\mathop{C}_{n}^{k-1}$

 

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Cho $ n $ và $ k $ là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $ k\le n $ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Công thức sách giáo khoa về tổ hợp và chỉnh hợp.

 

Câu 2: Công thức tính số tổ hợp chập $ k $ của $ n $ phần tử là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ C_{n}^{k}=\dfrac{n!}{\left( n-k \right)!k!} $

Câu 3: Cho \[ k,\text{ }n\text{ }\left( k < n \right) \] là các số nguyên dương. Mệnh đề nào sau đây sai?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phương pháp:

+ Công thức chỉnh hợp: \[ A_{n}^{k}=\dfrac{n!}{\left( n-k \right)!}\left( n\ge 1;0\le k\le n;n\in \mathbb{Z} \right) \]

+ Công thức tổ hợp: \[ C_{n}^{k}=\dfrac{n!}{k!\left( n-k \right)!}\left( n\ge 1;0\le k\le n;n\in \mathbb{Z} \right) \]

Cách giải:

\[ A_{n}^{k}=k!.C_{n}^{k} \]  đúng.

\[ A_{n}^{k}=n!.C_{n}^{k} \] là sai.