Chiết suất tuyệt đối

Chiết suất tuyệt đối

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Chiết suất tuyệt đối

Lý thuyết về Chiết suất tuyệt đối

– Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất của nó đối với chân không.

– Vì chiết suất của không khí xấp xỉ bằng 1, nên khi không cần độ chính xác cao, ta có thể coi chiết suất của một chất đối với không khí bằng chiết suất tuyệt đối của nó.

– Giữa chiết suất tỉ đối n21 của môi trường 2 đối với môi trường 1 và các chiết suất tuyệt đối n2 và n1 của chúng có hệ thức: ${{n}_{21}}=\dfrac{{{n}_{2}}}{{{n}_{1}}}$

– Ngoài ra, người ta đã chứng minh được rằng:

Chiết suất tuyệt đối của các môi trường trong suốt tỉ lệ nghịch với vận tốc truyền ánh sáng trong các môi trường đó:   

              $\dfrac{{{n}_{2}}}{{{n}_{1}}}=\dfrac{{{v}_{1}}}{{{v}_{2}}}$

Nếu môi trường 1 là chân không thì ta có:${{n}_{1}}=1$    và  ${{v}_{1}}=c={{3.10}^{8}}$m/s

Kết quả là:  ${{n}_{2}}=\frac{c}{{{v}_{2}}}$ hay ${{v}_{2}}=\frac{c}{{{n}_{2}}}$.

– Vì vận tốc truyền ánh sáng trong các môi trường đều nhỏ hơn vận tốc truyền ánh sáng trong chân không, nên chiết suất tuyệt đối của các môi trường luôn luôn lớn hơn 1.

Ý nghĩa của chiết suất tuyệt đối

Chiết suất tuyệt đối của môi trường trong suốt cho biết vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường đó nhỏ hơn vận tốc truyền ánh sáng trong chân không bao nhiêu lần.

 

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Chọn phát biểu đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.

Câu 2: Tốc độ ánh sáng trong chân không là $ {{3.10}^ 8 }m/s $ , chiết suất của kim cương là 2,42. Tốc độ ánh sáng trong kim cương là :

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tốc độ ánh sáng trong kim cương: $ v=\dfrac{c}{n} =\dfrac{{{3.10}^ 8 }}{2,42}={{124.10}^ 6 }\left( m/s \right)=124000\left( km/s \right) $

Câu 3: Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ đối với môi trường tới

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chiết suất tỉ đối giữa môi trường chứa tia khúc xạ đối với môi trường chứa tia tới:

$ { n _{21}}=\dfrac{{ n _ 2 }}{{ n _ 1 }} $

Trong đó: $ { n _ 2 },{ n _ 1 } $ lần lượt là môi trường chứa tia khúc xạ và môi trường chứa tia tới.

$ \Rightarrow { n _{21}} $ có thể lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 1.

Câu 4: Trong các môi trường dưới đây, môi trường nào có chiết suất nhỏ nhất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chiết suất của chân không là 1.

Chiết suất của không khí là 1,000293.

Chiết suất của thủy tình và nước đều lớn hơn 1.

Câu 5: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó với chân không.

Câu 6: Vận tốc của ánh sáng trong môi trường nào sau đây lớn nhất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vận tốc của ánh sáng trong môi trường chiết suất n: $ v=\dfrac{c}{n} \left( m/s \right) $

Trong đó c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Vậy vận tốc ánh sáng truyền trong chân không là lướn nhất.

Câu 7: Hai môi trường trong suốt có chiết suất tuyệt đối lần lượt là $ { n _ 1 };{ n _ 2 } $ . Biết $ { n _ 1 } > { n _ 2 } $ phát biểu nào sau đây đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Môi trường nào có chiết suất lớn hơn thì chiết quang hơn.

Câu 8: Vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường có chiết suất n được xác định theo công thức nào sau đây? Biết vận tốc của ánh sáng trong chân không là $ c={{3.10}^ 8 }\left( m/s \right) $

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vận tốc của ánh sáng trong môi trường chiết suất n: $ v=\dfrac{c}{n} \left( m/s \right) $

Trong đó c là vận tốc ánh sáng trong chân không.