Công thức hóa học

Công thức hóa học

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Công thức hóa học

Lý thuyết về Công thức hóa học

CÔNG THỨC HÓA HỌC

Công thức hóa học được dùng để biểu diễn chất

1. Công thức hóa học của đơn chất

            - Công thức hóa học của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của một nguyên tố

            - Với kim loại, hạt hợp thành là nguyên tử nên kí hiệu hóa học của nguyên tố được coi là công thức hóa học. Ví dụ CTHH của các đơn chất đồng, kẽm,.. là Cu, Zn,..

            - Với phi kim, nhiều phi kim có phân tử gồm một số nguyên tử liên kết với nhau, thường là 2 nên thêm chỉ số ở chân kí hiệu

            Ví dụ: công thức hóa học của hiđro là ${{H}_{2}}$ ; oxi là ${{O}_{2}}$

            Có một số phi kim quy ước lấy kí hiệu làm CTHH. Ví dụ CTHH của đơn chất than, lưu huỳnh là C; S

2. Công thức hóa học của hợp chất.

            - Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo ra kèm theo chỉ số ở chân. Công thức dạng chung: ${{A}_{x}}{{B}_{y}}$ ;    ${{A}_{x}}{{B}_{y}}{{C}_{z}}$

            A, B là kí hiệu nguyên tố; x, y là số nguyên chỉ số nguyên tử mỗi nguyên tố trong một phân tử hợp chất

            - Ví dụ CTHH của nước là ${{H}_{2}}O$

3. Ý nghĩa của công thức hóa học

            Từ công thức hóa học của một chất, ta biết được những ý sau:

            - Nguyên tố nào tạo ra chất.

            - Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất.

            - Phân tử khối của chất.

Ví dụ: natri cacbonat có công thức hóa học là $N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}$. Từ CTHH ta biết được

+ Có 3 nguyên tố tạo ra chất là: Na, C, O

+ Có 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử O trong 1 phân tử

+ Phân tử khối bằng: $23.2+12+16.3=106$ (đvC)

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Công thức hóa học của hợp chất gồm

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

- Công thức hóa học của hợp chất gồm: kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo ra chất kèm theo chỉ số ở chân.

- Công thức dạng chung: $ {{A}_{x}}{{B}_{y}}{{C}_{z}} $ . Trong đó A,B,C là kí hiệu của nguyên tố; z,y,z là những số nguyên chỉsố nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử hợp chất gọi là chỉ số.

Câu 2: Chất nào sau đây được tạo ra từ 3 nguyên tố hóa học?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

BaCO3 được tạo ra từ 3 nguyên tố là: Ba, C và O