Unit 7: Further Education - Grammar: Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Unit 7: Further Education - Grammar: Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Unit 7: Further Education - Grammar: Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Lý thuyết về Unit 7: Further Education - Grammar: Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Unit 7: Further Education - Grammar: Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

1. Hiện tại hoàn thành

a. Cách dùng

 • Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không đề cập tới nó xảy ra khi nào.
 • Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại
 • Hành động đã từng làm trước đây và bây giờ vẫn còn làm
 • Về một hành động trong quá khứ nhưng quan trọng tại thời điểm nói
 • Đưa ra thông tin mới hoặc thông báo về việc xảy ra gần đây

b. Công thức

 • Câu khẳng định: S + have/ has + V past participle
 • Câu phủ định: S + haven’t/ hasn’t  + V past participle
 • Câu nghi vấn: Have/ Has + S + V past participle ?
 • Dấu hiệu nhận biết: just, recently, lately; already; before; ever; never; for + quãng thời gian; since + mốc/điểm thời gian; yet (dùng trong câu phủ định); so far = until now = up to now = up to the present
 • Sử dụng thì hiện tại hoàn thành với this morning/ this evening/ today/ this week/ this term… khi giai đoạn đó chưa kết thúc tại thời điểm nói.

2. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là thì được sử dụng để chỉ sự việc xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn tiếp tục ở hiện tại và có thể vẫn còn tiếp diễn trong tương lai. Chúng ta sử dụng thì này để nói về sự việc đã kết thúc nhưng chúng ta vẫn còn thấy ảnh hưởng.

a. Cách dùng

 • Hành động bắt đầu ở quá khứ và còn đang tiếp tục ở hiện tại (nhấn mạnh tính liên tục)
 • Hành động đã kết thúc trong quá khứ, nhưng chúng ta quan tâm tới kết quả tới hiện tại.

 • Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói về khoảng thời gian (how long)

 • Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói về hành động mà không quan tâm liệu đã hoàn thành hay chưa.

 • Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói về các hành động được lặp lại trong một khoảng thời gian

b. Công thức

 • Câu khẳng định: S + has/have + been + Ving

 • Câu phủ định: S + hasn’t/haven’t + been + Ving

 • Câu nghi vấn: Has/ Have + S + been + Ving?

-> Yes, S have/has

-> No, S haven’t/hasn’t

c. Dấu hiệu nhận biết: since + mốc thời gian, for + khoảng thời gian, all + thời gian

d. Chú ý: một số động từ (ví dụ, know/like/believe) không thường được sử dụng với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Let’s have a break. Would you like to have _____ coffee?  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Some dùng trong câu hỏi mời mọc.

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Not only British students, but also students from all over the world _______ UK’s higher education qualifications.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vào quá trình, vào hành động có thể còn tiếp diễn, hoặc nhấn mạnh vào tính liên tiếp của hành động.

Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
For the last ten years, engineers ______ noise levels in Britain’s cities.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

For the last ten yearstrong mười năm qua là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn diễn ra việc đo mức độ tiếng ồn tính đến nay là được 10 năm và sự việc này vẫn đang tiếp tục. Vậy have been measuring là phương án đúng.
Tạm dịch: Trong mười năm qua, các kỹ sư đã đo mức độ tiếng ồn ở các thành phố của Anh.

Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
I am tired. I ______ the house since 9 this morning.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Since 9 this morning (từ 9 giờ sáng nay) – dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn diễn tả hành động dọn nhà từ 9 giờ sáng nay và hiện tại sự việc này vẫn đang tiếp tục, chưa kết thúc. Vậy have been cleaning là phương án đúng.
Tạm dịch: Tôi mệt. Tôi đã dọn nhà từ 9 giờ sáng nay.

Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. What are some advantages of _______ a gap year?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sau giới từ để V-ing

Câu 6: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Those children show _______ special interest in painting.  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Với ‘those children’ dùng ‘their’ (của họ)

Câu 7: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Your new dress looks the same as _______.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cách dùng đại từ.

Dịch câu: Cái váy mới của bạn trông giống hệt (cái váy) của tôi.

Câu 8: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Prof. Wilson _______ the same seminar to students for 12 continuous years.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lý thuyết phân biệt thì hiện tại hoàn thành đơn và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì hiện tại hoàn thành đơn nhấn mạnh vào kết quả của hành động. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vào quá trình, tính liên tục, vào hành động có thể còn tiếp diễn.

Câu 9: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. I am as tall as _______ is.  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cách dùng đại từ.

Dùng ‘he’ ở vị trí chủ ngữ.

Câu 10: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. What can students do after _______ secondary school?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sau giới từ để V-ing

Câu 11: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. I hope the practical experience will _______ my CV look good.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sau ‘will’ dùng động từ nguyên thể.

Câu 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Vocational courses provide us _______ practical skills to succeed in a particular job.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cấu trúc động từ: to provide sb with sth: cung cấp cho ai cái gì.

Câu 13: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. I _______ emails all afternoon.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lý thuyết phân biệt thì hiện tại hoàn thành đơn và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì hiện tại hoàn thành đơn nhấn mạnh vào kết quả của hành động. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vào quá trình, vào hành động có thể còn tiếp diễn.

Câu 14: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. I _______ ten emails this afternoon.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lý thuyết phân biệt thì hiện tại hoàn thành đơn và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì hiện tại hoàn thành đơn nhấn mạnh vào kết quả của hành động. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vào quá trình, vào hành động có thể còn tiếp diễn.

Câu 15: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. We can apply _______ scholarships to study at university.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cấu trúc: apply for scholarships: nộp đơn xin học bổng

Câu 16: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. In Vietnam, ________ is on November 20th.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lý thuyết cách viết cụm danh từ.

Teachers’ Day: Ngày nhà giáo

Câu 17: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
Up to now, the discount ______ to children under ten years old.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Up to now (cho đến bây giờ) - dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành nên chọn has only applied.
Tạm dịch: Cho đến nay, giảm giá chỉ áp dụng cho trẻ em dưới mười tuổi.

Câu 18: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
"Susan is still looking for a decent flat." "How long ______ for?"

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhận thấy câu trước có is still looking – có nghĩa sự việc vẫn đang diễn ra, chưa kết thúc nên chỗ trống cần chia ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn diễn tả sự việc tìm đã xảy ra kéo dài đến hiện tại (hiện tại vẫn đang tìm). Vậy has she been looking là phương án đúng.
Tạm dịch: "Susan vẫn đang tìm kiếm một căn hộ đàng hoàng." "Cô ấy đã tìm kiếm trong bao lâu rồi?"

Câu 19: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
Due to the economic unrest, people _____ happy lately.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lately (vừa mới, gần đây) là dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành nên chọn haven’t been.
Tạm dịch: Do tình trạng bất ổn kinh tế, gần đây mọi người không vui.

Câu 20: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Many students prefer to take a gap year _______ secondary school and college so they can do voluntary work or internships, and travel.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dịch: nghỉ 1 năm giữa giai đoạn đi học phổ thông và đại học.

Câu 21: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Vocational courses provide us with practical skills to succeed _______ a particular job.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cấu trúc động từ: succeed in sth: thành công trong việc gì.

Câu 22: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Can you please tell me what ________ is?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lý thuyết cách viết câu hỏi và cách viết cụm danh từ có sở hữu.

Câu 23: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.
Ann wishes she took part in the course opening last Monday that Linda advised her to join.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Kiến thức: Cấu trúc câu wish ở thì quá khứ
Cấu trúc wish có thể được sử dụng để thể hiện mong ước, thường là nuối tiếc về một việc không có thật ở quá khứ hoặc giả định điều gì đó trái ngược với quá khứ. Cách dùng này giống với cấu trúc câu điều kiện loại III
S + wish(es) + (that) + S + had + V3
Sửa: took => had taken

Câu 24: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Academic course help us _______ analytical skills, critical thinking and knowledge for higher education at a university.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cấu trúc động từ: help sb do sth: giúp ai làm gì.

Câu 25: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
We ______ for three hours and are very tired.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chỗ trống cần chia ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn diễn tả sự việc đi bộ đã xảy ra và tính đến bây giờ là được 3 giờ (hiện tại sự việc này vẫn đang tiếp tục). Vậy have been walking là phương án đúng.
Tạm dịch: Chúng tôi đã đi bộ được 3 giờ và khá là mệt.

Câu 26: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. - Who helped _______ with the work? - They did it _______.  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cách dùng đại từ.

Dịch câu: Ai đã giúp họ làm việc? - Họ tự làm đấy!

Câu 27: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. An alternative to the A-level is the IB Diploma Programme, _______ provides qualifications in six or seven subjects.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cách dùng Relative pronoun. ‘Which’ thay thế cho ‘the IB Diploma Programme’.