Chính sách đối ngoại

Chính sách đối ngoại

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Chính sách đối ngoại

Lý thuyết về Chính sách đối ngoại

- Vai trò của chính sách đối ngoại:

   + Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới;

   + Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

- Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại:

   Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 115 thì nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta là: Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Vậy đáp án đúng là giữ vững môi trường hòa bình.

Câu 2: Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 115 thì nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta là: Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Vậy đáp án đúng là góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 3: Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới là nội dung nào dưới đây của chính sách đối ngoại?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 115 thì chính sách đối ngoại có vai trò: Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới; góp phần tạo ra điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế. Vậy đáp án đúng là vai trò.

Câu 4: Trong xu thế hiện nay, chính sách đối ngoại ở nước ta có vai trò

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 115 thì chính sách đối ngoại có vai trò: Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới; góp phần tạo ra điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế. Vậy đáp án đúng là chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi.

Câu 5: Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là nội dung nào dưới đây của chính sách đối ngoại?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 115 thì nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta là: Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Vậy đáp án đúng là nhiệm vụ.

Câu 6: Chính sách đối ngoại có vai trò

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 115 thì chính sách đối ngoại có vai trò: Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới; góp phần tạo ra điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế. Vậy đáp án đúng là nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.