Unit 5: Being Part of ASEAN - Grammar: Danh động từ; Động từ chỉ trạng thái ở dạng tiếp diễn

Unit 5: Being Part of ASEAN - Grammar: Danh động từ; Động từ chỉ trạng thái ở dạng tiếp diễn

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Unit 5: Being Part of ASEAN - Grammar: Danh động từ; Động từ chỉ trạng thái ở dạng tiếp diễn

Lý thuyết về Unit 5: Being Part of ASEAN - Grammar: Danh động từ; Động từ chỉ trạng thái ở dạng tiếp diễn

Unit 5: Being Part of ASEAN - Grammar: Danh động từ; Động từ chỉ trạng thái ở dạng tiếp diễn

1. Danh động từ

 • Khái niệm: Danh động từ là một hình thức của động từ, được tạo thành bằng cách thêm “ing” vào động từ nguyên mẫu.
 • Chức năng: Chủ ngữ của câu; bổ ngữ hoặc tân ngữ của động từ.
 • Nhận biết: Là từ có cấu trúc Ving và có chức năng làm danh từ.
 • Cấu trúc: Danh động từ thường theo sau các động từ sau: enjoy, avoid, admit, appreciate , mind , finish, practice, suggest, postpone, consider, hate, admit, like, love, deny, detest, keep, miss, imagine, mention, risk, delay, ….
 • Hoặc cụm động từ: can’t help, can’t bear / can’t stand, be used to, get used to, look forward to, it’s no use / it’s no good, be busy, be worth;
 • Hoặc giới từ:  in, on, at, from, to, about …;
 • Hoặc các liên từ: after, before, when, while, since,…
 • Remember / forget / regret + Ving: nhớ / quên/ nuối tiếc việc đã xảy ra
 • Stop + Ving: dừng hẳn việc gì
 • Try + Ving: thử làm việc gì đó
 • Need + Ving: cần được làm gì

2. Động từ chỉ trạng thái ở dạng tiếp diễn

 • Khái niệm: là các động từ dùng để chỉ trạng thái. Các động từ trạng thái thường liên quan tới: cảm xúc (like, love, enjoy, dislike, hate…), cảm giác (look, seem, see, feel, appear, hear, sound, smell…), sở hữu (own, have, belong to, possess …), ý nghĩ/quan điểm (think, consider, believe, know, realize, forget, remember,...) hoặc để chỉ các số đo, kích cỡ (weigh, measure,...)
 • Chú ý: Các động từ chỉ trạng thái sẽ không được dùng ở dạng tiếp diễn mặc dù có những dấu hiệu rõ ràng ở thì tiếp diễn, thay vào đó chúng ta sẽ chia động từ ở dạng đơn.
 • Một số động từ biểu hiện trạng thái có thể được sử dụng trong hình thức tiếp diễn nhưng ý nghĩa của nó sẽ thay đổi.  
 • Một số động từ mang hai nghĩa gồm động từ trạng thái (state verb) và động từ chỉ hành động (action verb). Với ý nghĩa là động từ chỉ hành động thì động từ đó có thể được dùng ở dạng tiếp diễn. Tùy từng trường hợp cụ thể chúng ta sẽ sử dụng ý nghĩa của nó khác nhau.
 • Have : có, sở hữu cái gì đó (state verb); dùng, làm (thường đi kèm các cụm – action verb)
 • Think: nghĩ rằng, cho rằng (state verb); nghĩ về cái gì đó, suy tính về chuyện gì đó (action verb)
 • Look: trông có vẻ như, đi theo sau là một tính từ (state verb); nhìn ai đó hoặc ý nghĩa khác nhau khi đi với giới từ khác nhau, đi theo sau là một trạng từ (adv) để bổ nghĩa (action verb)
 • Smell: có mùi, theo sau là adj (state verb); ngửi cái gì đó, theo sau là adv (action verb)
 • Taste: có vị, theo sau là adj (state verb); nếm cái gì đó, theo sau là adv (action verb)
 • Weigh: có cân nặng là (state verb); cân cái gì đó (action verb)
 • Measure: có độ dài là (state verb); đo kích cỡ, kích thước (action verb)


 

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. My neighbours insist on _______ their music late at night.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

insist on V-ing: khăng khăng làm gì

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. I didn't mean________that your products aren't normally very good, but this machine is definitely faulty.  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

mean to do: có ý làm gì

Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question
Vietnam wasn't being hopeful at the beginning phase of the ASEAN chairmanship this year due to the spread of Corona Virus all over the world, but now Vietnam has done with notable success.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khi muốn diễn tả trạng thái hy vọng thì chúng ta chỉ cần dùng wasn’t hopeful.
Tạm dịch: Việt Nam đã không hy vọng vào giai đoạn đầu của chủ tịch ASEAN năm nay do sự lan truyền của vi-rút corona trên toàn thế giới, nhưng bây giờ Việt Nam đã đạt được thành công đáng chú ý.

Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. He will never forget _______ so much money and time on his first computer. He bought it two years ago and managed_______ on it himself.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

forget V-ing: quên đã làm gì; manage to do: xoay sở làm được việc gì

Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question
Indonesia has achieved high economic growth rates, always determined to be responsible to fulfilling its commitments.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cấu trúc ngữ pháp là to be responsible for doing something – chịu trách nhiệm làm việc gì, nên phải sử to thành for mới đúng.
Tạm dịch: Indonesia đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, luôn quyết tâm chịu trách nhiệm thực hiện các cam kết của mình.

Câu 6: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
ASEAN aims at ______ economic growth, regional peace as well as ______ opportunities for its members.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cấu trúc cần nhớ ở đây là "aim at + Ving", cụ thể là sau giới từ + Ving. Trong câu có sử dụng liên từ "and" nên chỗ trống thứ 2 cũng phải điền 1 động từ có dạng như dạng của động từ thứ nhất, cụ thể ở đây là Ving. Vì vậy chọn promoting – providing
Tạm dịch: ASEAN có mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hòa bình khu vực cũng như tạo cơ hội cho các thành viên của mình.

Câu 7: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
ASEAN was eshtablished _______ a spirit of solidarity among contries in Southeast Asia.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong câu đề bài đưa ra thì ASEAN được thành lập nhằm mục đích/ để xây dựng tinh thần đoàn kết, vì vậy động từ cần điền ở đây phải để dạng thức "to + verb". Vậy nên, to build là phương án phù hợp.
Tạm dịch: ASEAN được thành lập để nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các nước ở khu vực Đông Nam Á.

Câu 8: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question
The practical and effective defense cooperation among ASEAN members aim at building of the ASEAN Community and ensure peace, security and development in the region.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cấu trúc ngữ pháp aim at doing something – mục đích làm gì. Hơn nữa, nhận thấy ensure có chức năng giống building trong vế trước nên phải dùng V-ing – ensuring
Tạm dịch: Sự hợp tác quốc phòng thiết thực và hiệu quả giữa các thành viên ASEAN nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN và đảm bảo hòa bình, an ninh và phát triển trong khu vực.

Câu 9: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. To celebrate the town's five hundredth anniversary, they are having a sculpture ________ by a famous sculptor who was born there.  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

have sth done: có cái gì đó được làm

Câu 10: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question
According to many convincing proofs, Paracel islands and Spratly islands is belonging to Vietnam.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

belong là động từ chỉ trạng thái giúp mô tả sự sở hữu nên nó không được dùng ở dạng thức tiếp diễn. Do đó, is belonging cần được sửa thành belongs.
Tạm dịch: Theo nhiều bằng chứng thuyết phục, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc về Việt Nam.

Câu 11: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. After much pleading, the students got the teacher ________ the exam until next Monday.  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

get sb to do sth: có ai/ nhờ ai làm gì

Câu 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
ASEAN remains open ______ with all those wishing to do business with member countries.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tính từ "open" (rộng mở) có cấu trúc là "open + to-inifinitve", nghĩa là rộng mở làm việc gì. Do vậy, theo sau tính từ "open" phải là một nguyên mẫu không to.
Trong 4 phương án, chỉ có phương án "to trade" là đáp ứng được yêu cầu về mặt ngữ pháp.
Tạm dịch: ASEAN vẫn tiếp tục rộng mở giao thương với tất cả những nước muốn làm ăn với các nước thành viên.

Câu 13: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
Nowadays, ASEAN has made a drastic progress in the economy ______ up with the development of the world.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Căn cứ vào việc sử dụng mệnh đề chỉ mục đích trong tiếng Anh, ta cần một động từ kết hợp với to – so as to – in order to.
Trong 4 phương án, ta thấy to catch là phương án phù hợp.
Tạm dịch: Ngày nay, ASEAN đã bước một bước tiến lớn trong nền kinh tế để bắt kịp với sự phát triển của thế giới.

Câu 14: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. I am not sure if I have met Mr. Martino, but I remember _______ his name.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

remember V-ing: nhớ lại đã làm gì

Câu 15: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
______ cooperation is one of the purposes that Viet Nam’s Prime Minister aims at when joining ASEAN in 1995.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dựa vào ngữ nghĩa, chức năng của từ trong câu
Ta thấy câu này là câu phức với 2 mệnh đề. Mệnh đề thứ nhất chưa có chủ ngữ, cần một cụm danh động từ để làm chủ ngữ, tức là động từ dạng gerund, vì vậy loại 2 phương án "maintain", "avoid". Phương án "avoiding" loại do sai về ngữ nghĩa. Do đó còn lại phương án maintaining là đúng.
Tạm dịch: Duy trì sự hợp tác là môt trong những mục tiêu Thủ tướng Việt Nam hướng đến khi gia nhập ASEAN vào năm 1995.

Câu 16: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
A multi-stakeholder programme was led by ASEAN ______ women economic empowerment in the agricultural sector.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì ô trống đứng sau động từ "led", do đó phải sử dụng giới từ to theo sau là động từ nguyên thể theo ngữ pháp.
Tạm dịch: Một chương trình nhiều bên liên quan đã được ASEAN dẫn đầu nhằm thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Câu 17: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Avoid _______ those mistakes again when _______ an essay.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

avoid + V-ing: tránh làm gì; when + V-ing: khi làm gì (ta có thể bỏ chủ ngữ và để động từ dạng V-ing nếu đó là hành động chủ động)

Câu 18: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question
The final decision of ASEAN is depending on satisfactory resolution of regional issues.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

depend là động từ chỉ trạng thái mang nghĩa "phụ thuộc" nên nó không được dùng ở dạng thức tiếp diễn. Vì vậy, is depending cần được sửa là depends.
Tạm dịch: Quyết định cuối cùng của ASEAN phụ thuộc vào giải quyết thỏa đáng các vấn đề khu vực.

Câu 19: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. I quite sympathize _______ you for your losses _______ the stock market!

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

be sympathize with sb: thông cảm với ai; on the stock market: trên thị trường chứng khoán

Câu 20: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. _______ the same time, ASEAN _______ on protecting regional peace and stability.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

At + time; Vì đây là điều luôn diễn ra, nên ta cần dùng thì hiện tại đơn giản cho chỗ trống thứ hai.

Câu 21: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
ASEAN Policy Makers committed ______ human capital development to ensure that a future-ready and competitive workforce for the global economy.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Động từ "commit" – cam đoan/hứa, khi kết hợp với động từ khác sẽ có giới từ nối to. Từ đó ta loại được "accelerate" và "accelerated". Tiếp theo vì động từ sau cụm commit to sẽ ở dạng V-ing nên ta chọn được phương án cuối cùng là to accelerating.
Tạm dịch: Các nhà hoạch định chính sách ASEAN cam kết thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo cho một lực lượng lao động cạnh tranh và sẵn sàng trong tương lai cho nền kinh tế thế giới.

Câu 22: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
Prior to ASEAN, South-East Asian countries found it difficult ______ due to their differences in terms of cultures.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Căn cứ vào cấu trúc ngữ pháp "find it difficult to do something" – thấy khó khăn trong việc làm gì.
Trong 4 phương án, ta thấy phương án to integrate là phương án phù hợp.
Tạm dịch: Trước khi có ASEAN, các quốc gia Đông Nam Á rất khó khăn trong việc hội nhập do sự khác biệt giữa các nền văn hóa.

Câu 23: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. If the printer does not work, try_______ everything off and then _______ again.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

try V-ing: thử làm gì

Câu 24: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. The part in the film where the man broke down the door made some of the audience ________ a cry.  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

make sb do: bắt ai làm gì

Câu 25: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question
Canadian Foreign Minister affirms wish enhancing ties with ASEAN during the Vietnam – Canada trade exchange in Ho Chi Minh City on October 11.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cấu trúc ngữ pháp wish to do something – mong muốn làm điều gì. Vì vậy, phải sửa enhancing thành to enhance mới đúng.
Tạm dịch: Bộ trưởng Ngoại giao Canada khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ với ASEAN trong quá trình trao đổi thương mại Việt Nam - Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/10.

Câu 26: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. It is twelve o’clock. We should stop _______ lunch. We will go on _______ our work by 5 pm.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

stop to do: dừng lại để làm gì; go on to do: tiếp tục làm gì

Câu 27: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
The ASEAN postponed Summit ______ because virus corona spread around the world.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Động từ "postpone" (trì hoãn) có cấu trúc là "postpone + v-ing", nghĩa là trì hoãn làm việc gì. Do vậy, theo sau động từ postpone phải là một động từ thêm -ing.
Trong 4 phương án, thì chỉ có phương án meeting là phù hợp với ngữ pháp.
Tạm dịch: ASEAN đã hoãn cuộc họp hội nghị thượng đỉnh vì virut corona lan rộng ra thế giới.

Câu 28: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. The chef _______ the Pho broth when I _______ the kitchen.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Với chỗ trống thứ nhất, ta dùng quá khứ tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra; Với chỗ trống thứ hai, ta dùng quá khứ đơn giản để diễn tả hành động chen vào cắt ngang.

Câu 29: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. I really regret ________ the first event of the ASEAN Para Games last night.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

regret V-ing: tiếc đã làm gì trong quá khứ

Câu 30: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. We ought to have the carpets ________before your parents come to visit.  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

have sth done: có cái gì đó được làm

Câu 31: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. - Do you get tired _______ answering the same questions every day? - No, I am interested _______ my work.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

get tired of: mệt mỏi vì cái gì; be interested in: thích cái gì

Câu 32: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
ASEAN countries and the US committed to ______ the COVID-19 vaccine development and ensuring equitable access to vaccines.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong câu xuất hiện dấu hiệu của cấu trúc "to commit to doing something" – cam kết sẽ làm cái gì đó vì thế đáp án cần một động từ V-ing.
Trong 4 phương án chỉ có accelerating là phù hợp với cấu trúc "to commit to doing something".
Tạm dịch: Các nước ASEAN và Hoa Kỳ cam kết đẩy nhanh việc nghiên cứu và phát triển vắc-xin chống virus COVID-19 và đảm bảo tất cả các nước đều được hỗ trợ vắc xin.

Câu 33: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. I have an important thing _______ you before _______ you this document.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

to V(infinitve): để làm gì; before + V-ing: trước khi làm gì (ta có thể bỏ chủ ngữ và để động từ dạng V-ing nếu đó là hành động chủ động)

Câu 34: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
With the adoption of the outlook on the Indo-Pacific last June, ASEAN is expected ______ the Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum for its members’ own development needs.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ô trống nằm sau động từ "expect", vì thế để nối với một động từ khác cần giới từ to theo sau là động từ nguyên thể.
Tạm dịch: Với việc áp dụng chiến lược trên Ấn Độ - Thái Bình Dương vào tháng 6 năm ngoái, ASEAN dự kiến sẽ tham gia Diễn đàn cơ sở hạ tầng và kết nối Ấn Độ - Thái Bình Dương cho các thành viên có nhu cầu phát triển riêng của mình.

Câu 35: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. My father’s work involves _______ to the member states of ASEAN.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

involve V-ing: có liên quan đến việc gì

Câu 36: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
______ with Covid-19 is considered the biggest challenge in the 3rd decade of the 21st century to the world in general and ASEAN in particular.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tachọn Struggling (Việc chiến đấu chống lại) vì đứng đầu câu để làm chủ ngữ cho cả mệnh đề, những phương án còn lại không phù hợp.
Tạm dịch: Việc chiến đấu chống lại dịch Covid-19 được xem như là thách thức lớn nhất đối với thế giới nói chung và ASEAN nói riêng đầu thập niên thứ 3 của thế kỉ 21.

Câu 37: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Just let me ________ which day your parents will arrive and I'll be glad ________ them around Hanoi.    

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

let sb do: để ai làm gì; be (adj) to do: tính từ + khi làm gì

Câu 38: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question
Thai Festival introduces every aspect of Thailand to Vietnamese friends through wide diverse culture, delectable cuisine, and art performances.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Diverse culture về cơ bản đã đủ nghĩa bao gồm tính từ + danh từ. Nhưng để nhấn mạnh thêm, làm rõ nghĩa hơn cho tính từ diverse chúng ta cần trạng từ đứng trước nó. Vì vậy, phải sửa wide thành widely mới đúng.
Tạm dịch: Lễ hội Thái Lan giới thiệu mọi khía cạnh của Thái Lan với bạn bè Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa đa dạng, ẩm thực ngon miệng và biểu diễn nghệ thuật.

Câu 39: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
______ full advantage of the EU-Vietnam Free Trade Agreement, Vietnamese agricultural firms should clearly understand its important commitments.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"Take advantage of something" mang ý nghĩa tận dụng thứ gì. Với việc nằm ở đầu câu phương án đúng nhất sẽ là động từ ở dạng to-V là to take (để tận dụng)
Tạm dịch: Để tận dụng tối đa Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam, các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cần hiểu rõ các cam kết quan trọng của nó.

Câu 40: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to the following question.
UK will be Jane’s study abroad destination as soon as she ______ from secondary school.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Kiến thức: Cấu trúc câu với liên từ as soon as
As soon as là là một liên từ phụ thuộc, có nghĩa là "ngay khi"; diễn tả một sự việc xảy ra sau một sự việc khác.
Cấu trúc as soon as ở thì tương lai:
S1 + V (hiện tại đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn/hiện tại hoàn thành)

Câu 41: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. I thought you had paid _______ the rent _______ the end of last year.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

pay for sth: trả tiền cho cái gì; until: cho đến …