Unit 5: Being Part of ASEAN - Vocabulary - ASEAN

Unit 5: Being Part of ASEAN - Vocabulary - ASEAN

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Unit 5: Being Part of ASEAN - Vocabulary - ASEAN

Lý thuyết về Unit 5: Being Part of ASEAN - Vocabulary - ASEAN

Unit 5: Being Part of ASEAN - Vocabulary - ASEAN

 • Assistance (n): sự giúp đỡ
 • Association (n): hội, hiệp hội
 • Behaviour (n): tư cách đạo đức, hành vi, cách cư xử
 • Bend (v): uốn cong
 • Benefit (n): lợi ích
 • Bloc (n): khối
 • Brochure (n): sách mỏng ( thông tin/ quảng cáo về cái gì)
 • Charm (n): sự quyến rũ
 • Charter (n): hiến chương
 • Constitution (n): hiến pháp
 • Delicate (adj): mềm mại, thanh nhã
 • Digest (v): tiêu hóa
 • Economy (n): nền kinh tế
 • Elongated (adj): thon dài
 • External (adj): ở ngoài, bên ngoài
 • Govern (v): cai trị, nắm quyền
 • Graceful (adj): duyên dáng
 • Identity (n): bản sắc
 • in accordance with : phù hợp với
 • Infectious (adj): lây nhiễm
 • Inner (adj): bên trong
 • Interference (n): sự can thiệp
 • Legal (adj): (thuộc) pháp lý, hợp pháp
 • Maintain (v): duy trì
 • Motto (n): phương châm, khẩu hiệu
 • Official (adj): chính thức
 • Outer (adj): bên ngoài
 • Progress (n): sự tiến bộ
 • Rank (n): thứ hạn
 • Stability (n): sự ổn định
 • Theory (n): học thuyết, lý thuyết
 • Vision (n): tầm nhìn
 • Project (n): đề án, dự án, kế hoạch
 • Quiz (v): kiểm tra, đố

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. ASEAN started a program of economic ________ in the late 1970s.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

cooperation (n): sự hợp tác.

Dịch câu: ASEAN đã bắt đầu một chương trình hợp tác kinh tế vào cuối những năm 1970.

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. They soon discovered a ________ interest in music. They both could listen to rock music at any time.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

mutual (adj): chung; mutual interest: sở thích chung

Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
The ASEAN leaders agreed on living in ______, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta chọn peace, phù hợp về nghĩa và kết hợp từ
peace (n): hoà bình
war (n): chiến tranh
dishonour (n): hổ thẹn
silence (n): im lặng
Tạm dịch: Các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhất trí sống trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng, gắn kết với nhau trong quan hệ đối tác trong phát triển năng động.

Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
The Ministry of Education offers ______ to young students from ASEAN countries to study in Singapore.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta chọn scholarships, phù hợp về nghĩa và kết hợp từ.
accommodation (n): nơi ăn chốn ở
facility (n): cơ sở vật chất
scholarship (n): học bổng
laptop (n): máy tính xách tay
Tạm dịch: Bộ Giáo dục cấp học bổng cho những sinh viên trẻ từ các nước ASEAN sang Singapore du học.

Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. We went to the sale expecting to buy a lot, but we came away ________.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

empty-handed: trắng tay, không có gì (không mua được, không đạt được)

Câu 6: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
The ______ of ASEAN aims to ensure the justice for all of members.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta chọn principle, phù hợp về nghĩa và kết hợp từ.
principle (n): nguyên tắc
dominate (v): trội hơn, ưu thế hơn
economy (n): nền kinh tế
rank (n): thứ hạng
Tạm dịch: Nguyên tắc của ASEAN nhằm mục đích đảm bảo sự công bằng cho tất cả thành viên.

Câu 7: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following question
The fifth ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) hope to build and develop the ASEAN Community together towards prosperity and sustainable development.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"prosperity" – sự thịnh vượng. Ta chọn poverty: sự nghèo khó - là ngược nghĩa với từ đề bài cho.
poverty (n): sự nghèo khó
inflation (n): lạm phát
crisis (n): khủng hoảng
success (n): thành công
Tạm dịch: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ năm hy vọng sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN hướng tới sự thịnh vượng và phát triển bền vững.

Câu 8: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. The college is playing ________ to a group of visiting Russian scientists.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

host: chủ nhà

Câu 9: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Vietnam is governed by a party that believes in socialism. It is a ________ country.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

socialist: thuộc chủ nghĩa xã hội; capitalist: thuộc chủ nghĩa tư bản;

monarchy: chế độ quân chủ; kingdom: vương quốc

Câu 10: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
There is a need for greater economic ______ between two neighbour countries.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta chọn cooperation, phù hợp về nghĩa và kết hợp từ.
cooperation(n): sự hợp tác
economy(n): nền kinh tế
identity (n): bản sắc
principle (n): nguyên tắc
Tạm dịch: Cần có sự sự hợp tác lớn hơn giữa hai quốc gia láng giềng.

Câu 11: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Diplomatic policy is one of the most ______ things when establishing relationship among ASEAN’s countries.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta chọn fundamental, phù hợp về nghĩa và kết hợp từ.
dispensable (a): có thể bỏ được
unnecessary (a): không cần thiết
importance (n): sự quan trọng
fundamental (a): cơ bản, chủ yếu
Tạm dịch: Chính sách đối ngoại là một trong những thứ cơ bản nhất trong việc thiết lập mối quan hệ giữa các nước Đông Nam Á.

Câu 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Environmental pollution is one of the ________ issues which are discussed a lot in the world.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

current: hiện nay

Câu 13: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Southeast Asian ministers will hold a special video ______ to address what is needed to combat the novel coronavirus outbreak.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta chọn conference, phù hợp về nghĩa và kết hợp từ.
conference (n): hội nghị
game (n): trò chơi điện tử
arcade (n): khu vui chơi điện tử
card (n): thẻ
Tạm dịch: Các bộ trưởng Đông Nam Á sẽ tổ chức một hội nghị truyền hình đặc biệt để giải quyết những gì cần thiết để chống lại sự bùng phát của vi-rút corona mới.

Câu 14: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following question
Building the ASEAN Economic Community (AEC) into a dynamic environment with numerous opportunities via major projects.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"dynamic" – năng động. Ta chọn inactive: không năng động – là ngược nghĩa với từ đề bài cho.
expensive (a): đắt đỏ
inactive (a): không năng động, ì trệ
creative (a): sáng tạo
positive (a): tích cực
Tạm dịch: Xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) thành một môi trường năng động với nhiều cơ hội thông qua các dự án lớn.

Câu 15: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. She regrets that she spent her ________ travelling and not studying.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

youth: tuổi trẻ

Câu 16: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Southeast Asian leaders agreed on last Sunday to work together on the regional _____ and security to strengthen their position amid growing U.S.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta chọn economy, phù hợp về nghĩa và kết hợp từ.
trade (n): giao thương/ thương mại.
bussiness (n): kinh doanh
investment (n): sự đầu tư
economy (n): nền kinh tế
Tạm dịch: Vào ngày Chủ nhật vừa qua, các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đã đồng ý làm việc cùng nhau về nền kinh tế và an ninh khu vực nhằm củng cố vị thế của họ trước sự phát triển mạnh mẽ của Mỹ.

Câu 17: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following question
Prime Minister Nguyen Xuan Phuc calls on ASEAN+3 countries to demonstrate solidarity against COVID-19.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"solidarity" – đoàn kết. Ta chọn separation: sự chia rẽ – là ngược nghĩa với từ đề bài cho.
agreement (n): sự tán thành, đồng thuận
cooperation (n): sự hợp tác
seperation (n): sự chia rẽ
relation (n): mối quan hệ
Tạm dịch: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các nước ASEAN+3 thể hiện tình đoàn kết chống lại COVID-19.

Câu 18: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. A group of people who are elected to govern an area such as a city or county is called a ________.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

council: hội đồng; A city council: hội đồng thành phố

Câu 19: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. ________ is the practice of showing respect for God or a god, by saying prayers, singing with others, etc.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

worship: viêc thờ cúng

Câu 20: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Our government is committed to ________ friendly relations with the other ASEAN countries.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dịch câu: Chính phủ cam kết xây dựng mối quan hệ thân thiện với các quốc gia ASEAN khác.

Câu 21: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. ASEAN follows the ________ of democracy and the rule of law.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dịch câu: ASEAN tuân theo nguyên tắc dân chủ và pháp luật.

Câu 22: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
The ______ of the Association of Southeast Asian Nations was designed basing on rice stalks – the most important crop for the Southeast Asian people.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta chọn emblem, phù hợp về nghĩa và kết hợp từ.
vision (n): tầm nhìn
emblem (n): biểu tượng
beauty (n): vẻ đẹp
power (n): sức mạnh
Tạm dịch: Biểu tượng của ASEAN được thiết kế dựa trên những bông lúa – hoa mầu quan trọng nhất của người dân ASEAN.

Câu 23: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Deputy Prime Minister Trương Hòa Bình highlighted the necessity to enhance ASEAN ______ and community awareness at a discussion on ASEAN in Hanoi.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta chọn identity, phù hợp về nghĩa và kết hợp từ.
face (n): thể diện, mặt
soul (n): linh hồn
identity (n): bản sắc
motto (n): khẩu hiệu
Tạm dịch: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao bản sắc ASEAN và nhận thức cộng đồng tại một cuộc thảo luận về ASEAN ở Hà Nội.

Câu 24: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Tomorrow we are having a ________ on Viet Nam and ASEAN during one of our English classes.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dịch câu: Ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận về Việt Nam và ASEAN ở một trong những giờ học tiếng Anh.

Câu 25: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
The aims of this program are to ______ friendship and mutual understanding among the youths of Japan and the ten Southeast Asian countries.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta chọn promote, phù hợp về nghĩa và kết hợp từ.
close (v): đóng, khép lại
promote (v): thúc đẩy
decrease (v): giảm
destroy (v): phá huỷ
Tạm dịch: Mục đích của chương trình này là thúc đẩy tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Nhật Bản với 10 quốc gia Đông Nam Á.

Câu 26: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
In our capacity as the chair of ASEAN in 2020, Vietnam's role is to strengthen the __________ between its members.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu hỏi này chọn cooperation vì phù hợp cả nghĩa và kết hợp từ
cooperation (n): sự hợp tác
unity (n): sự hợp nhất
development (n): sự phát triển
peace (n): hòa bình
Tạm dịch: Đảm nhận vị trí chủ tịch của ASEAN vào năm 2020, vai trò của Việt Nam là tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên trong khối.

Câu 27: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Viet Nam gained its ________ in 1945.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dịch câu: Việt Nam giành được độc lập vào năm 1945.

Câu 28: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following question.
The Vietnamese Defense Ministry has supported 30,579 households with hunger eradication and poverty alleviation since 2006.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"eradication" – sự diệt trừ. Ta chọn elimination: sự loại trừ – là gần nghĩa nhất với từ đề bài cho.
achievement (n): thành tích, thành tựu
development (n): sự phát triển
prevention (n): sự phòng ngừa
elimination (n): sự loại trừ
Tạm dịch: Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hỗ trợ 30.579 hộ gia đình xóa đói giảm nghèo từ năm 2006.

Câu 29: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. His ________ came to America from Ireland hundreds of years ago.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

ancestor: tổ tiên

Câu 30: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. I hope that Vietnamese athletes will ________ the next SEA Games.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

dominate (v): lấn át, vượt trội, chiếm lĩnh vị trí cao.

Dịch câu: Tôi hy vọng các vận động viên Việt Nam sẽ chiếm lĩnh vị trí cao ở kỳ SEA Games tiếp theo.

Câu 31: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. A country that is governed by a president and politicians elected by the people and where there is no king or queen is called a/an ________ one.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

a republic country: nước cộng hòa

Trong chính thể cộng hòa thì quyền lực nhà nước không phụ thuộc vào một người mà thuộc về một nhóm người hoặc một tập thể. Ở những nước theo chính thể "cộng hòa" thì vị nguyên thủ quốc gia, các cơ quan chính quyền được bầu bởi người dân và không được cai quản bởi vua hay nữ hoàng.

Câu 32: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Was ASEAN ________ on 8 August 1967?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dịch câu: Có phải ASEAN được thành lập vào 8/8/1967 không?

Câu 33: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. A ________ is the system of basic laws by which a country or an organization is governed.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

constitution (n) hiến pháp

Dịch câu: Hiến pháp là hệ thống luật pháp cơ bản mà một quốc gia hay một tổ chức được lãnh đạo theo.

Câu 34: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following question.
The Water festival (Songkran) in Thailand attracts thousands of visitors every year.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"festival" – lễ hội. Ta chọn fiesta: ngày lễ, ngày hội – là gần nghĩa nhất với từ đề bài cho.
fiesta (n): ngày lễ, ngày hội
freedom (n): tự do
fame (n): danh vọng
fortune (n): may mắn
Tạm dịch: Lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm.

Câu 35: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Mai ________ for the Singapore Scholarship.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

apply for sth: nộp đơn xin cái gì (Dịch câu: Mai nộp đơn xin học bổng Singapore.)

Câu 36: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Cooperation, integration, and ______ are what ASEAN is heading to in the new era of development.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta chọn solidarity (sự đoàn kết) phù hợp với ngữ nghĩa của câu
interference (n): sự can thiệp
manipulation (n): sự kiểm soát
solidarity (n): sự đoàn kết
domination (n): sự thống trị
Tạm dịch: Sự hợp tác, phát triển và đoàn kết là những tiêu chí mà ASEAN hướng tới trong thời đại phát triển mới.

Câu 37: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Jane was invited to stay with a ________ family in Laos.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dịch câu: Jane được mời ở lại một gia đình bản địa người Lào.