Chính sách đối ngoại

Chính sách đối ngoại

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 20 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Chính sách đối ngoại

Lý thuyết về Chính sách đối ngoại

- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế;

- Củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản;

- Phát triển công tác đối ngoại nhân dân;

- Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền lợi con người;

- Đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 117 thì phương hướng cơ bản của chính sách đối ngoại ở nước ta gồm:

- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

- Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng cộng sản…

- Phát triển công tác đối ngoại nhân dân.

- Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.

Vậy đáp án đúng là đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.

Câu 2: Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 117 thì phương hướng cơ bản của chính sách đối ngoại ở nước ta gồm:

- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

- Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng cộng sản…

- Phát triển công tác đối ngoại nhân dân.

- Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.

Vậy đáp án đúng là chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

Câu 3: Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 117 thì phương hướng cơ bản của chính sách đối ngoại ở nước ta gồm:

- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

- Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng cộng sản…

- Phát triển công tác đối ngoại nhân dân.

- Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.

Vậy đáp án đúng là phát triển công tác đối ngoại nhân dân.

Câu 4: Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 117 thì phương hướng cơ bản của chính sách đối ngoại ở nước ta gồm:

- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

- Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng cộng sản…

- Phát triển công tác đối ngoại nhân dân.

- Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.

Vậy đáp án đúng là chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người.