Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Lý thuyết về Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

a. Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ

- Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.

- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.

- Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

- Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ.

b. Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ

- Đổi mới cơ chế tổ chức, quản lí khoa học và công nghệ.

- Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.

- Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.

- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Nội dung nào biểu hiện nhiệm vụ của khoa học công nghệ dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 104 thì để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khoa học và công nghệ có nhiệm vụ:

- Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.

- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, của Đảng và Nhà nước.

- Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

- Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ.

Vậy đáp án đúng là giải đáp kịp thời vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.

Câu 2: Phương hướng cơ bản của khoa học công nghệ biểu hiện nội dung nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 105 thì phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là:

- Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ.

- Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.

- Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.

- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Vậy đáp án đúng là tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Câu 3: Nhà nước đề ra phương hướng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển khoa học và công nghệ là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 105 thì tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ vật liệu mới. Vậy đáp án đúng là đẩy mạnh phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.

Câu 4: Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ ở nước ta là cung cấp luận cứ khoa học cho việc

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 104 thì để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khoa học và công nghệ có nhiệm vụ:

- Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.

- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, của Đảng và Nhà nước.

- Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

- Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ.

Vậy đáp án đúng là hoạch định đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Câu 5: Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ biểu hiện ở nội dung nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 104 thì để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khoa học và công nghệ có nhiệm vụ:

- Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.

- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, của Đảng và Nhà nước.

- Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

- Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ.

Vậy đáp án đúng là đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Câu 6: Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ ở nước ta thể hiện nội dung nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 105 thì phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ có phương hương xây dựng tiềm lực cho khoa học và công nghệ, tập trung nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng. Nhà nước coi trọng việc nâng cao chất lượng, tăng thêm về số lượng đội ngũ cán bộ khoa học, tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và công nghệ. Vậy đáp án đúng là Nhà nước coi trọng việc nâng cao chất lượng, tăng về số lượng đội ngũ cán bộ.

Câu 7: Phương hướng cơ bản của khoa học công nghệ biểu hiện nội dung nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 105 thì phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là:

- Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ.

- Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.

- Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.

- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Vậy đáp án đúng là tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.

Câu 8: Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ là nhằm

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 105 thì đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ là nhằm khai thác mọi tiêm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận. Vậy đáp án đúng là khai thác mọi tiêm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận.

Câu 9: Phương hướng cơ bản của khoa học công nghệ biểu hiện nội dung nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 105 thì phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là:

- Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ.

- Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.

- Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.

- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Vậy đáp án đúng là xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.

Câu 10: Một trong những phương hướng của chính sách khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 105 thì phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là:

- Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ.

- Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.

- Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.

- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Vậy đáp án đúng là đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ