Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình chóp đều

Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình chóp đều

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình chóp đều

Lý thuyết về Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình chóp đều

* Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn.

${{S}_{xq}}=p.d$

( $p$ là nửa chu vi đáy; $d$ là trung đoạn của hình chóp đều)

* Diện tích toàn phần của hình chóp bằng tổng của diện tích xung quanh và diện tích đáy.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp: $S_{xq} = pd$ với $p$ là nửa chu vi đáy, $d$ là trung đoạn của hình chóp (đoạn thẳng nối đỉnh và trung điểm cạnh đáy của hình chóp).

Câu 2: Cho hình chóp tứ giác đều có diện tích mặt bên $S_1$, diện tích mặt đáy $S_2$. Diện tích toàn phần của hình chóp được tính bởi công thức nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Diện tích xung quanh bằng tổng diện tích các mặt bên: $S_{xq} = 4S_1$.

Diện tích toàn phần bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy: $S_{tp} =S_{xq} + S_{2} = 4S_1 + S_2$.

Câu 3: Trung đoạn của hình chóp đều là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trung đoạn của hình chóp đều là khoảng cách từ đỉnh tới cạnh của đa giác đáy

Câu 4: Cho hình chóp cụt tứ giác đều có các cạnh đáy là $6cm$$8cm$, chiều cao mặt bên bằng $5cm$. Diện tích xung quanh của hình chóp cụt bằng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có diện tích xung quanh bằng ba lần diện tích mặt đáy. Biết $AB = a$. Diện tích toàn phần của khối chóp bằng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Diện tích mặt đáy bằng $S = a^2$ $\Rightarrow S_{xq} = 3a^2$

Câu 6: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có mặt bên là tam giác đều diện tích $S = a^2 \sqrt{3}$. Diện tích xung quanh của khối chóp là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Diện tích xung quanh của khối chóp chính là tổng diện tích 4 mặt bên. Do đó $S_{xq} = 4S$.