Lực đẩy Ác-si-mét

Lực đẩy Ác-si-mét

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Lực đẩy Ác-si-mét

Lý thuyết về Lực đẩy Ác-si-mét

Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đó đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét.

Công thức tính lực đẩy Ác si mét:

${{F}_{A}}=dV$, trong đó: d là trọng lực riêng của chất lỏng,

                                 V là thể tích của phần chất lỏng bị chiếm chỗ.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Lực đẩy Ác – si – mét phụ thuộc vào

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lực đẩy Ác – si – mét phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Câu 2: Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng vào nước, một thỏi được nhúng vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác si met lớn hơn? Vì sao?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ \begin{array}{l} {{d}_{dau}} < {{d}_{nuoc}} \\ {{V}_{dau}}={{V}_{nuoc}} \\ {{F}_{Adau}}={{d}_{dau}}.{{V}_{dau}} \\ {{F}_{Anuoc}}={{d}_{nuoc}}.{{V}_{nuoc}} \\ \Rightarrow {{F}_{Adau}} < {{F}_{Anuoc}} \end{array} $

Vậy lực đẩy Ác-si-mét khi thỏi đồng được nhúng trong nước lớn hơn được nhúng trong dầu vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu.

Câu 3: Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 6,5 N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,5 N. Biết trọng lượng riêng của nước là $ {{10}^{4}}N/{{m}^{3}} $ . Bỏ qua lực đẩy Ác – si – mét của không khí. Thể tích của vật nặng là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật là:

$ {{F}_{A}}=P-P'=6,5-3,5=3N $

Thể tích vật :

$ V=\dfrac{{{F}_{A}}}{{{d}_{n}}}=\dfrac{3}{{{10}^{4}}}={{3.10}^{-4}}{{m}^{3}}=300c{{m}^{3}} $

Câu 4: Hai quả cầu được làm bằng đồng có thể tích bằng nhau, một quả đặc và một quả bị rỗng ở giữa (không có khe hở vào phần rỗng), chúng cùng được nhúng chìm trong dầu. Quả nào chịu lực đẩy Ac-si-met lớn hơn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lực đẩy Ác-si-mét chỉ phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích phần vật chìm trong chất lỏng.

Vì hai quả cầu cùng được nhúng trong dầu nên trọng lượng riêng d như nhau, thể tích V của hai quả cầu như nhau. Do đó, lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên hai quả cầu như nhau.

Câu 5: Thể tích của một miếng sắt là $ 2d{{m}^{3}} $ . Tính lực đẩy Ác–si–mét tác dụng lên miếng sắt khi nó được nhúng chìm trong rượu. Biết trọng lượng riêng của nước là $ 8000N/{{m}^{3}} $ .

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có $ 2d{{m}^{3}}=0,002{{m}^{3}} $

Lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên miếng sắt khi miếng sắt được nhúng chìm trong nước là:

$ {{F}_{A}}={{d}_{r}}.{{V}_{s}}=8000.0,002=16N $

Lực đẩy Ác – si – mét không thay đổi khi nhúng vật ở những độ sâu khác nhau vì lực đẩy Ác – si – mét chỉ phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Câu 6: Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì chỉ số của lực kế giảm 0,2N. Hỏi chất làm vật đó có trọng lượng riêng gấp bao nhiêu lần trọng lượng riêng của nước? Biết trọng lượng riêng của nước là $ 10000N/{{m}^{3}} $

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khi nhúng chìm vật vào nước, vật chịu tác dụng của lực đẩy Ác – si –mét nên chỉ số của lực kế giảm 0,2N, tức là $ {{F}_{A}}=0,2N $ .

Ta có: $ {{F}_{A}}=V.{{d}_{n}} $ , trong đó $ {{d}_{n}} $ là trọng lượng riêng của nước, V là thể tích phần nước bị vật chiếm chỗ.

Thể tích của vật là: $ V=\dfrac{{{F}_{A}}}{{{d}_{n}}}=\dfrac{0,2}{10000}=0,00002{{m}^{3}} $

$ \Rightarrow d=\dfrac{P}{V}=\dfrac{2,1}{0,00002}=105000\left( N/{{m}^{3}} \right) $

Tỉ số: $ \dfrac{d}{{{d}_{n}}}=1,05 $ lần. Vậy chất làm vật là bạc.

Câu 7: Thể tích của một miếng sắt là $ 2d{{m}^{3}} $ . Tính lực đẩy Ác–si–mét tác dụng lên miếng sắt khi nó được nhúng chìm trong nước. Biết trọng lượng riêng của nước là $ 10000N/{{m}^{3}} $ .

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có $ 2d{{m}^{3}}=0,002{{m}^{3}} $

Lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên miếng sắt khi miếng sắt được nhúng chìm trong nước là:

$ {{F}_{A}}={{d}_{n}}.{{V}_{s}}=10000.0,002=20N $

Câu 8: Thả một viên bi sắt vào một cốc nước. Viên bi càng xuống sâu thì

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì lực đẩy Ác – si – mét không phụ thuộc vào độ sâu nên lực đẩy Ác – si – mét không đổi, còn áp suất chất lỏng tỉ lệ thuận với độ sâu của vật tới mặt thoáng của chất lỏng nên viên bi sắt càng xuống sâu thì áp suất càng tăng.

Câu 9: Lực đẩy Ác – si –mét có thể tác dụng lên vật nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lực đẩy Ác – si –mét có thể tác dụng lên vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng, vật lơ lửng trong chất lỏng, vật nổi trên chất lỏng.

Câu 10: 1 cm3 nhôm (trọng lượng riêng 27000 N/m3) và 1 cm3 chì (trọng lượng riêng 113000N/m3) được thả vào một bể nước. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên khối nào lớn hơn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nhôm là: $ {{F}_{A1}}={{d}_{n}}.{{V}_{1}} $

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên chì là: $ {{F}_{A2}}={{d}_{n}}.{{V}_{2}} $

Vì nhôm và chì có thể tích là 1cm3 và cùng được thả vào trong nước nên ta có:

$ \left\{ \begin{array}{l} {{d}_{n}}={{d}_{n}} \\ {{V}_{1}}={{V}_{2}} \end{array} \right. $

$ {{F}_{A1}}={{F}_{A2}} $

Câu 11: Ba vật làm bằng ba chất khác nhau: đồng, sắt, nhôm có thể tích bằng nhau, khi nhúng ngập chúng vào nước thì lực đẩy của nước tác dụng vào ba vật có khác nhau không? Nếu có hãy sắp xếp chúng theo độ tăng của lực đẩy của nước?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Do đó thể tích của các vật như sau: $ {{V}_{d}}={{V}_{s}}={{V}_{nh}} $ . Như vậy, lực tác dụng của nước vào các vật là như nhau.

Câu 12: Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước. Hỏi lực Ác – si –mét tác dụng lên quả cầu nào lớn nhất? Hãy chọn câu trả lời đúng:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì ba quả cầu đều được nhúng trong nước nên trọng lượng riêng của chất lỏng như nhau, quả 2 có thể tích lớn nhất nên lực đẩy Ác – si – mét tác dụng nên nó là lớn nhất.

Câu 13: Một quả cầu bằng sắt có thể tích 4 dm3 được nhúng chìm trong nước, biết khối lượng riêng của nước 1000 kg/m3. Lực đẩy Ac-si-mét tác dụng lên quả cầu là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ \begin{array}{l} V=4d{{m}^{3}}=0,004{{m}^{3}} \\ D=1000kg/{{m}^{3}} \\ {{F}_{A}}=?N \end{array} $

Khi nhúng chìm quả cầu bằng sắt trong nước thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên quả cầu là: $ {{F}_{A}}=d.V=10D.V=10.1000.0,004=40(N) $

Câu 14: Ba vật làm bằng ba chất khác nhau: sắt, nhôm, sứ có hình dạng khác nhau nhưng thể tích bằng nhau. Khi nhúng ngập chúng vào trong nước thì lực của nước tác dụng vào ba vật có khác nhau không?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lực đẩy của nước tác dụng vào ba vật là bằng nhau vì lực đẩy Ác- si – mét phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích chiếm chỗ mà ba vật đều được nhúng trong nước, có thể tích như nhau nên lực tác dụng là như nhau.

Câu 15: Một vật nặng 50 kg lơ lửng trong lòng chất lỏng. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khi vật lơ lửng trong lòng chất lỏng thì vật chịu tác dụng của hai lực $ {{F}_{A}},P $ cân bằng nhau:

$ {{F}_{A}}=P=10.m=10.50=500(N) $

Câu 16: Trong các câu sau, câu nào đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét nên:

+ Lực đẩy Ác-si-mét ngược chiều với chiều trọng lực.

+ Áp lực của chất lỏng tác dụng theo mọi phương vì áp suất của chất lỏng gây ra theo mọi phương.

+ Khi vật chuyển động đi lên hoặc đi xuống ở trong lòng chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét không bằng trọng lượng của vật.

Câu 17: Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.

Câu 18: Nhúng một viên bi lần lượt vào trong dầu, nước, xăng thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên viên bi lần lượt là FA1, FA2, FA3. Nhạn xét nào sau đây là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng vào viên bi khi nhúng lần lượt trong dầu, nước, xăng là:

+ Trong dầu: $ {{F}_{A1}}={{d}_{1}}.V $

+ Trong nước: $ {{F}_{A2}}={{d}_{2}}.V $

+ Trong xăng: $ {{F}_{A3}}={{d}_{3}}.V $

Mà $ {{d}_{3}} < {{d}_{1}} < {{d}_{2}} $ nên $ {{F}_{A3}} < F{}_{A1} < {{F}_{A2}} $