Đoạn mạch song song

Đoạn mạch song song

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đoạn mạch song song

Lý thuyết về Đoạn mạch song song

1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc song song.

- Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch rẽ: : $I+{{I}_{1}}+{{I}_{2}}+...+{{I}_{n}}$

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế bằng hiệu điện thế hai đầu mạch rẽ : $U={{U}_{1}}={{U}_{2}}=...={{U}_{n}}$

2. Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song.

- Điện trở tương đương $\left( {{R}_{t\text{d}}} \right)$  của đoạn một đoạn mạch là điện trở có thể thay thế cho các điện trở trong mạch, sao cho giá trị của hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch không thay đổi.

- Nghịch đảo điện trở tương đương bằng tổng nghịch đảo các điện trở mạch rẽ:

$\dfrac{1}{{{R}_{t\text{d}}}}=\dfrac{1}{{{R}_{1}}}+\dfrac{1}{{{R}_{2}}}+...+\dfrac{1}{{{R}_{n}}}$

Chú ý: Người ta thường mắc song song vào mạch điện các dụng cụ điện có cùng hiệu điện thế định mức. Khi hiệu điện thế của mạch bằng hiệu điện thế định mức thì các dụng cụ này đều hoạt động bình thường và có thể được sử dụng độc lập với nhau.

3. Hệ quả:

- Mạch điện gồm hai điện trở mắc song song thì: ${{R}_{12}}=\dfrac{{{R}_{1}}.{{R}_{2}}}{{{R}_{1}}+{{R}_{2}}}$

- Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:

$\dfrac{{{I}_{1}}}{{{I}_{2}}}=\dfrac{{{R}_{2}}}{{{R}_{1}}}$

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Đoạn mạch gồm hai điện trở $ {{R}_{1}} $$ {{R}_{2}} $ mắc song song. Mối quan hệ giữa cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và cường độ dòng điện trong mạch chính được biểu diễn như sau

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đoạn mạch gồm hai điện trở $ {{R}_{1}} $ và $ {{R}_{2}} $ mắc song song. Mối quan hệ giữa cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và cường độ dòng điện trong mạch chính được biểu diễn như sau:

$ I={{I}_{1}}+{{I}_{2}}. $

Câu 2: Giữa 2 điểm A,B của một mạch điện có hiệu điện thế không đổi $ U=24V $ , người ta mắc song song 2 dây điện trở $ {{R}_{1}}=10\Omega $$ {{R}_{2}}=15\Omega $ . Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở lần lượt là

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Do hai điện trở được mắc song song cùng mắc vào hiệu điện thế U, nên hiệu điện thế hai điện trở là bằng nhau và bằng U.