Định luật Jun- Len-Xơ

Định luật Jun- Len-Xơ

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Định luật Jun- Len-Xơ

Lý thuyết về Định luật Jun- Len-Xơ

Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua: $Q={{I}^{2}}Rt$

Trong đó: Q: nhiệt lượng tỏa ra (J)

I: cường độ dòng điên (A)

R: điện trở (Q) t: thời gian (s)

Chú ý: Nếu nhiệt lượng Q được tính bằng đơn vị calo (cal) thì ta có công thức $Q=0,24{{I}^{2}}.R.t$

Ngoài ra Q còn được tính bởi công thức $Q=UIt$ hoặc $Q=\dfrac{{{U}^{2}}}{R}t$

Công thức tính nhiệt lượng: $Q=mc\Delta t$

Trong đó: m là khối lượng (kg)

c là nhiệt dung riêng (J/kg.K)

$\Delta t$ là độ chênh lệch nhiệt độ.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu của một điện trở R thì cường độ dòng điện chạy qua là I. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời gian t?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Công thức $ Q=\dfrac{U}{I}t $ không phải là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn.

Câu 2: Định luật jun – len – xơ cho biết điện năng biến đổi thành

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Định luật jun – len – xơ cho biết điện năng biến đổi thành nhiệt năng.

Câu 3: Câu phát biểu nào sau đây không đúng? Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phát biểu không đúng: Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua.

Câu 4: Hệ thức của định luật Jun-Lenxơ là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hệ thức của định luật Jun-Lenxơ là $ Q=I{}^\text{2}.R.t $.