Thể tích của khối lăng trụ

Thể tích của khối lăng trụ

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Thể tích của khối lăng trụ

Lý thuyết về Thể tích của khối lăng trụ

Thể tích của khối lăng trụ bằng  diện tích mặt đáy nhân với chiều cao của khối lăng trụ đó $$V=S_{\text{đáy}} \cdot h$$

Ví dụ. Cho khối lăng trụ $ABC.A’B’C’$. Gọi $M, N$ lần lượt là trung điểm 2 cạnh $AA’$ và $BB’$. Mặt phẳng $(MNC’)$ 4 chia khối lăng trụ đã cho thành 2 phần. Tính tỉ số thể tích của 2 phần đó
Giải:

Nếu gọi $V$ là thể tích khối lăng trụ thì thể tích khối tứ diện $C’ABC$ là  $\dfrac{V}{3}$. Do đó thể tích của khối chóp $C’.ABB’A$ là  $\dfrac{2V}{3}$.

Vì 2 khối chóp $C’.ABNM$ và $C’.MNB’A’$ có cùng chiều cao và mặt đáy bằng nhau nên thể tích khối chóp $C’.MNB’A’$ là: $V_1 = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{2V}{3} = \dfrac{V}{3}$.

Và thể tích khối tứ diện $ABCMNC’$ là:  ${{V}_{2}}=V-\dfrac{V}{3}=\dfrac{2V}{3}$.

Ta có tỉ số thể tích hai phần được phân chia là:  $k=\dfrac{V_1}{V_2}=\dfrac{1}{2}$.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có diện tích đáy bằng ${{a}^{2}}$ và khoảng cách từ $d\left( A';\left( ABC \right) \right)=a\sqrt{2}$ . Thể tích khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ bằng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thể tích khối lăng trụ $ABC{D}.A'B'C'D'$ bằng ${{a}^{2}}.a\sqrt{2}={{a}^{3}}\sqrt{2}$.

Câu 2: Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$, đáy là tam giác vuông cân tại $A$ có cạnh $AB=a$. Hình chiếu của $A'$ trên mặt phẳng $\left( ABC \right)$ là trung điểm $M$ của cạnh $AB$, $\Delta A'MA$ vuông cân tại $M$. Thể tích khối chóp $ABC.A'B'C'$ là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có $\Delta A'MA$ vuông cân tại $M\Rightarrow A'M=AM=\dfrac{a}{2}$.
${{V}_{ABC.A'B'C'}}=A'M.{{S}_{ABC}}=\dfrac{1}{2}A'M.AB.AC=\dfrac{{{a}^{3}}}{4}$.

Câu 3: Cho hình lăng trụ tứ giác đều $ABC {D}.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh đáy là $a$ và $\Delta A'AC$ vuông cân tại $A$ . Thể tích lăng trụ $ABC {D}.A'B'C'D'$ bằng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có $AC=a\sqrt{2}$
$\Delta A'AC$ vuông cân tại $A\Rightarrow AA'=AC=a\sqrt{2}$
$\Rightarrow {{V}_{ABCD.A'B'C'D'}}={{a}^{3}}\sqrt{2}$

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Mặt phẳng đối xứng luôn chia hình lập phương thành hai phần có thể tích bằng nhau và bằng $\dfrac{1}{2}$ thể tích khối lập phương.