Số phức bằng nhau

Số phức bằng nhau

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 20 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Số phức bằng nhau

Lý thuyết về Số phức bằng nhau

Hai số phức được gọi là bằng nhau nếu phần thực và phần ảo của chúng tương ứng bằng nhau.

Cụ thể, nếu $z = a + bi,(a, b \in \mathbb{R})$ và $z' = a' + b'i,(a', b' \in \mathbb{R})$ được gọi là bằng nhau khi và chỉ khi $$a = a', b = b'.$$

Ví dụ. Tìm các số thực $x$ và $y$, biết: $$\left( 2x+1 \right)+\left( 3y-2 \right)i=\left( x+2 \right)+\left( y+4 \right)i.$$

Giải. Từ định nghĩa của hai số phức bằng nhau ta có: $\left\{\begin{array}{l} 2x+1=x+2\\ 3y-2=y+4\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x = 1\\ y = 3\end{array}\right.$.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Cho số phức z thỏa ${{(1-3i)}^{2}}z+\left( 2i-1 \right)\overline{z}=-42+13i$. Môđun số z là:

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Gọi số phức \(z=a+bi\left( a,b\in \mathbb{R} \right)\)
Ta có \({{(1-3i)}^{2}}\left( a+bi \right)+\left( 2i-1 \right)\left( a-bi \right)=-42+13i\)
\( \Leftrightarrow - 9{\rm{a}} + 8b + \left( { - 4{\rm{a}} - 7b} \right)i = - 42 + 13i \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} - 9{\rm{a}} + 8b = - 42\\ - 4{\rm{a}} - 7b = 13 \end{array} \right. \Leftrightarrow a = 2,b = - 3\)
Vậy $z=2-3i\Rightarrow \left| z \right|=\sqrt{13}$