Glucozơ

Glucozơ

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Glucozơ

Lý thuyết về Glucozơ

I. Trạng thái tự nhiên

Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây, nhiều nhất trong quả chín (đặc biệt trong quả nho chín). Glucozơ cũng có trong cơ thể người và động vật.

II. Tính chất vật lý

 Glucơzơ là chất kết tinh, không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng oxi hóa glucozơ

\[{{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{6\,(\text{dd})}}+A{{g}_{2}}O{{\,}_{(\text{dd})}}\xrightarrow{N{{H}_{3}}}{{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{7\,(\text{dd})}}\,+2\text{A}g{{  }_{(r)}}\,\]

                                                               Axit gluconic

Phản ứng trên được dùng để tráng gương nên gọi là phản ứng tráng gương

2. Phản ứng lên men rượu

${{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{6\,(\text{dd})}}\xrightarrow[30-{{35}^{0}}C]{men\,ruou}2{{C}_{2}}{{H}_{5}}O{{H}_{\,(\text{dd})}}+2C{{O}_{2\,(k)}}$

IV. Ứng dụng

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch) đó là loại đường nào trong số các loại đường sau?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch) đó là loại đường glucozơ.

Câu 2: Ứng dụng nào sau đây không phải của glucozơ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ứng dụng không phải của glucozơ là cung cấp protein cho người và động vật.

Câu 3: Phương trình phản ứng tráng gương (oxi hóa glucozơ) là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phương trình phản ứng tráng gương (oxi hóa glucozơ) là: $ {{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{6}}+A{{g}_{2}}O\xrightarrow{N{{H}_{3}}}{{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{7}}+2Ag\downarrow $

Câu 4: Phương trình phản ứng lên men rượu của glucozơ là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phương trình phản ứng lên men rượu của glucozơ là: $ {{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{6}}\left( dd \right)\xrightarrow[{{30}^{\text{o}}}-{{35}^{\text{o}}}C]{men\,\,ruou}2{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH\left( dd \right)+2C{{O}_{2}}\left( k \right) $

Câu 5: Chất có phản ứng lên men rượu là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chất có phản ứng lên men rượu là glucozơ

$ {{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{6}}\left( dd \right)\xrightarrow[{{30}^{\text{o}}}-{{35}^{\text{o}}}C]{men\,\,ruou}2{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH\left( dd \right)+2C{{O}_{2}}\left( k \right) $

Câu 6: Chất hữu cơ X có các tính chất sau: ở điều kiện thường là chất rắn kết tinh không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. Vậy X có thể là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chất hữu cơ X có các tính chất sau : Ở điều kiện thường là chất rắn kết tinh không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. Vậy X là glucozơ.

Câu 7: Glucozơ không tham gia phản ứng hóa học nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phản ứng hóa học không phải của glucozơ là: Phản ứng tạo chất béo.

Câu 8: Trong tự nhiên, hàm lượng glucozơ có nhiều nhất trong

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hàm lượng glucozơ có nhiều nhất trong quả nho chín.

Câu 9: Công thức phân tử của glucozơ là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Công thức phân tử của glucozơ là $ {{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{6}} $ .