Số liên kết đơn và đôi giữa những nguyên tử C trong phân tử

Số liên kết đơn và đôi giữa những nguyên tử C trong phân tử

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Số liên kết đơn và đôi giữa những nguyên tử C trong phân tử

Lý thuyết về Số liên kết đơn và đôi giữa những nguyên tử C trong phân tử

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Số liên kết đơn và đôi giữa những nguyên tử C trong phân tử chất sau lần lượt là

$ C{{H}_{2}}=CH-CH=C{{H}_{2}} $

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Số liên kết đơn và đôi giữa những nguyên tử C trong phân tử chất sau lần lượt là 1 và 2

Câu 2: Sản phẩm của phản ứng trùng hợp $ {{C}_{2}}{{H}_{4}} $ có tên gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sản phẩm của phản ứng trùng hợp etilen có tên gọi là polietilen

Câu 3: Phản ứng giữa khí etilen với dung dịch nước brom thuộc loại phản ứng nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phản ứng giữa khí etilen với dung dịch nước brom thuộc loại phản ứng cộng

$ C{{H}_{2}}=C{{H}_{2}}+B{{r}_{2}}\to Br-C{{H}_{2}}-C{{H}_{2}}-Br $