Hợp chất hữu cơ là

Hợp chất hữu cơ là

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Hợp chất hữu cơ là

Lý thuyết về Hợp chất hữu cơ là

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Hợp chất hữu cơ là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ $ CO,C{{O}_{2}},{{H}_{2}}C{{O}_{3}} $ , muối cacbonat kim loại, ... ).

Câu 2: Hiđrocacbon là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hiđrocacbon là hợp chất mà phân tử chỉ chứa nguyên tử cacbon và hiđro.

Câu 3: Chất nào sau đây thuộc loại hiđrocacbon?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ chứa 2 nguyên tố cacbon và hiđro.

Vậy chất thuộc loại hiđrocacbon là: $ {{C}_{2}}{{H}_{2}}. $

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

Câu 5: Dẫn xuất hiđrocacbon là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dẫn xuất hiđrocacbon là những hợp chất mà trong phân tử ngoài C, H ra còn có một hay nhiều nguyên tử của các nguyên tố khác như O, N, Cl ...

Câu 6: Chất nào sau đây là chất hữu cơ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ: $ CO;\,C{{O}_{2}}; $ $ {{H}_{2}}C{{O}_{3}}; $ muối cacbonat (chứa gốc axit $ C{{O}_{3}}^{2-} $ ).

Vậy chất hữu cơ trong trường hợp này là $ {{C}_{2}}{{H}_{6}}. $

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phát biểu đúng:

Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật, cơ thể người và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng...

Câu 8: Dựa vào dữ kiện nào sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dựa vào thành phần nguyên tố để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ.

Vì hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ $ CO,C{{O}_{2}},{{H}_{2}}C{{O}_{3}} $ , muối cacbonat kim loại, ... ).