Axit axetic

Axit axetic

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Axit axetic

Lý thuyết về Axit axetic

Công thức phân tử ${{C}_{2}}{{H}_{4}}{{O}_{2}}$

Phân tử khối : 60

I. Tính chất vật lý

- Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước

II. Cấu tạo phân tử

- Cấu tạo nguyên tử $C{{H}_{3}}\text{COOH}$ hoặc $\eqalign{
  & {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \,\,\,\,\,\,\,H  \cr 
  & H - \mathop {\mathop C\limits^| }\limits_| {\mkern 1mu}  - \mathop C\limits_{||} {\mkern 1mu}  - O - H  \cr 
  & {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \,\,\,\,\,\,\,\,{\mkern 1mu} H{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \,\,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} O \cr} $

- Nhóm COOH quyết định tính chất axit của phân tử

III. Tính chất hóa học

1. Tính chất của axit

+ Axit axetic là một axit yếu

+ Làm quỳ tím chuyển màu đỏ

+  Tác dụng được với bazơ, oxit bazơ, kim loại hoạt động, và muối của axit yếu (muối cacbonat )

$$\eqalign{
  & C{H_3}COOH{\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} NaOH \to C{H_3}COONa{\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} {H_2}O  \cr 
  & C{H_3}COOH{\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} Na \to C{H_3}COONa{\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} \frac{1}{2}{H_2}  \cr 
  & 2C{H_3}{\text{COOH}}{\mkern 1mu} {\text{ + }}{\mkern 1mu} N{a_2}O \to 2C{H_3}COONa{\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} {H_2}O  \cr 
  & 2C{H_3}{\text{COOH}}{\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} CaC{{\text{O}}_3} \to {(C{H_3}COO)_2}Ca + {\mkern 1mu} {H_2}O{\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} C{O_2} \cr} $$

2. Tác dụng với rượu etylic thu được etyl axetat

\[C{{H}_{3}}\text{COOH}{{\,}_{(l)}}\,\text{+}\,\text{HO-C}{{\text{H}}_{2}}C{{H}_{3\,(l)}}\xrightarrow{{{H}_{2}}S{{O}_{4\,dac,}}{{t}^{o}}}C{{H}_{3}}\text{COOC}{{\text{H}}_{2}}C{{H}_{3}}{{  }_{(l)}}\,+{{H}_{2}}O{{\,}_{(l)}}\]

IV. Ứng dụng

V. Điều chế

Trong công nghiệp

$2{{C}_{4}}{{H}_{10}}\,+\,5{{\text{O}}_{2}}\xrightarrow[nhiet\,do]{xuc\,tac}4C{{H}_{3}}\text{COOH}\,\text{+}\,\text{2}{{\text{H}}_{2}}O$

$C{{H}_{3}}C{{H}_{2}}OH\,+\,{{O}_{2}}\xrightarrow{men\,giam\,}C{{H}_{3}}COOH\,+\,{{H}_{2}}O$

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhận định đúng là:

"Những chất có nhóm -OH tác dụng được với Na, còn những chất có nhóm -COOH vừa tác dụng được với Na vừa tác dụng được với NaOH".

Câu 2: Trong công nghiệp, người ta điều chế axit axetic từ butan bằng cách

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong công nghiệp, bằng cách oxi hóa butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axteic

$ 2{{C}_{4}}{{H}_{10}}+5{{O}_{2}}\xrightarrow{xt,{{t}^{o}}}4C{{H}_{3}}COOH+2{{H}_{2}}O $

Câu 3: Axit axetic có tính axit vì :

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Axit axetic có tính axit vì trong phân tử axit axetic có nhóm – COOH.

Câu 4: Tính chất vật lí của axit axetic là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tính chất vật lí của axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

Câu 5: Công thức cấu tạo của axit axetic là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Công thức cấu tạo của axit axetic là $ C{{H}_{3}}-COOH $

Câu 6: Giấm ăn là dung dịch axit axetic nồng độ từ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dung dịch axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % dùng làm giấm ăn.

Câu 7: Axit axetic được dùng để điều chế

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Axit axetic được dùng để điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, phẩm nhuộm, tơ sợi nhân tạo, pha giấm ăn…

Câu 8: Trong các chất :

1. $ \begin{array}{l} C{{H}_{3}}-\underset{\left| \,\,\left| {} \right. \right.}{\mathop{C}}\,-OH \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,O \end{array} $

2. $ \begin{array}{l} C{{H}_{3}}-\underset{\left| \,\,\left| {} \right. \right.}{\mathop{C}}\,-H \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,O \end{array} $

3. $ \begin{array}{l} OH-C{{H}_{2}}-\underset{\left| \,\,\left| {} \right. \right.}{\mathop{C}}\,-H \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,O \end{array} $

4. $ C{{H}_{3}}-OH $

Số chất có tính axit là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chỉ có 1 chất có tính axit là $ \begin{array}{l} C{{H}_{3}}-\underset{\left| \,\,\left| {} \right. \right.}{\mathop{C}}\,-OH \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,O \end{array} $ do phân tử chứa nhóm –COOH.

Câu 9: Chất nào sau đây làm quì tím đổi màu?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Axit axetic $ C{{H}_{3}}COOH $ có tính axit yếu: làm đổi màu quỳ tím, …